Заседание № 45 на 26.05.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Предложение за прекратяване на договор № 84 от 06.07.2007 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Златарска работилница” от АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.903.23 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440, във връзка с изграждане на канализация на ПИ 72624.904.525 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.436.1 за «Гробищен парк» и ПИ 72624.433.72 за «Гробищен парк» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за учредяване право на строеж върху имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински нежилищен имот по ул. Климент Охридски № 36А, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за организиране на охраняем паркинг по ул. Любен Станчев, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се по бул. «25-ти септември» и СК «Простор».

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно – информационен елемент по бул. «Трети март», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост – физкултурни салони и кабинети в училища.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на автомат за сладолед.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управители на „Диагностично – консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД и „Диагностично – консултативен център – І – Добрич” ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Добрич” АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за сформиране на Временна комисия за определяне критериите за подбор и избор на обществен посредник на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Милко Пенчев, Общински съветник

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.02° C облачно
Нагоре