Окончателни резултати от събеседване за длъжността "касиер, паркинг" в звено "Синя зона"

Днес, 03.11.2021 г., комисия, назначена със Заповед № 1519 / 20.10.2021 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”,

2. Диян Добрев  –  Отчетник в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Касиер, паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.     Айдоан Мюмюнов Аптиев

2.     Красимир Колев Керев

3.     Диана Пенева Вълчанова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

1.     Диана Пенева Вълчанова – 72 точки

2.     Красимир Колев Керев – 68 точки

3.     Айдоан Мюмюнов Аптиев – 51 точки

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудови договори с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
5° C ясно небе
Нагоре