Окончателни резултати от събеседване за длъжността "ресурсен учител" в ДГ №23 "Звездица"

         Днес, 5. 11.2021 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 46/ 29.10.2021 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: - Мирослава Михайлова - учител, детска градина, координатор приобщаващо образование в ДГ № 23 ‚ Звездица“

и членове:

             1.  Николинка Савова -  „психолог“  в ДГ № 23 „ Звездица“,

             2. Теодора Върбанова- учител в ДГ № 23 „ Звездица“,

проведе своето заседание – втори етап от подбора – събеседване за длъжността „ресурсен учител“ в ДГ №23 „Звездица“.

Длъжността е във връзка с Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Явилите се    кандидати  на събеседване по предварително уточнен график са:                  

            1.Таня Симеонова Симеонова;

2. Владимир Николов Демиров;

3. Виолета Иванова Иванова;

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1.Таня Симеонова Симеонова- 48т

2. Владимир Николов Демиров-27т

3. Виолета Иванова Иванова-73т.

Комисията предлага на Директора на ДГ №23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният  кандидат: Виолета Иванова Иванова, получила 73 точки, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 4 часов работен ден.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
28.15° C предимно ясно
Нагоре