Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-учител" в ДГ №12 "Щурче"

ДЕТСКА ГРАДИНА №12 “ЩУРЧЕ”

9300 ДОБРИЧ ул. “ВАРДАР” № 67 +35958604451, +359884311405; е-mail:cdg1212@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободна позиция за длъжност “помощник - учител”

 

Във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 - “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Дейност 2

Детска градина № 12 Щурче“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник - учител” в детска градина

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – предучилищно образование

1.2.Цел на длъжността – Помощник на учителя в детската градина осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите  при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности.  Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете със специални образователни потребности. Оказва техническа помощ при подготовка на образователни материали за деца със специални образователни потребности. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждане на педагогическа ситуация. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на деца със специални образователни потребности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно, професионален бакалавър.

1.4.  Години професионален опит – Професионален опит  детска градина се счита за предимство.

1.5.  Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, отговорност, работа в екип, търпение и добронамереност спрямо децата

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 12 „Щурче“, ул. „Дунав“ №16,   всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:30 часа.

Тел. за контакти: 058 /60 22 63   Име – Гергана Иванова – ЗАС

4. Срок за подаване на документите – 16.11.2021 г. до 19.11.2021 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.1 от КТ с осем часов работен ден със срок на изпитване - 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C ясно небе
Нагоре