Допуснати до втори етап от конкурса кандидати за длъжността "Управител" на ДКЦ II

П Р О Т О К О Л  № 1

 

Днес, 23.11.2021 год., Комисия назначена със Заповед № 1530/21.10.2021год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

Председател: д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

Секретар: Росица Маркова – главен юристконсулт на община град Добрич - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Хасан Ефраимов – Общински съветник - председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;
  2. д-р Ивайло Петев  - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ - Добрич, магистър по медицина.

 

Проведе работно заседание във връзка с проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, за конкурса за управител на “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД  град Добрич.

Комисията установи, че в указаният срок е подадено едно Заявление за участие в конкурса от д-р Валери Веселинов Тодоров със съдържание както следва:

Плик №1 – документи удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие;

Плик № 2 – Програма за развитие и дейността на “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД за тригодишен период.

Комисията отвори плик №1 с документите на кандидата и установи, че всички представени документи отговарят на изискванията на обявата.

    След направения обстоен преглед на всички документите комисията взе следните,

 

РЕШЕНИЯ :

 

  1. Допуска до следващ етап от конкурса за Управител на “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД – д-р Валери Веселинов Тодоров.
  2. Заседанието  за  втори и трети етап от конкурса  за  Управител на  “Диагностично-консултативен център-II-Добрич” ЕООД  ще се проведе  на  26.11.2021 г. от 10:00 часа, Малка заседателна зала. Комисията задължава  секретаря  да уведоми писмено  кандидата  за датата, мястото и часа.

     

     

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре