Обявление за подбор за длъжностите пазач, огняр и хигиенист в Приют за бездомни лица и семейства

Обявление за подбор за длъжностите пазач, огняр и хигиенист в Приют за бездомни лица и семейства

Община град Добрич, в качеството си на бенефициент по Проект ”Приют за бездомни лица и семейства», Договор № BG05M9OP001-2.029-0011-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“

I.Обявява свободни работни места за длъжността „Пазач“, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

1.1Степен на завършено образование  – основно;

1.2Професионален опит – не се изисква. Наличието на професионален опит в социална или здравна сфера е предимство;

1.3Да са пълнолетни български граждани, да не са поставяни под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената позиция.

2. Основна цел на длъжността и области на дейност:

2.1 Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в Приюта на потребители и на външни лица;

2.2 Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения и при констатиране на такива случаи уведомява управителя на Приюта;

2.3 Следи за опазване на недвижимото имущество в социалната услуга, за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта ( ако има такава), и при повреди уведомява управителя на Приюта;

2.4 Следи за спазване на Правилника за вътрешния ред в Приюта;

2.5 Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността поставени от управителя на услугата, към която е назначен.

3. Необходими документи за участие:

3.1 Заявление до Кмета на Община град Добрич (по образец, Приложение № 1);

3.2Автобиография;

3.3Декларация (по образец, Приложение № 2);

 3.4Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

3.5Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

3.6 Документ за самоличност (за справка).

Работното време за длъжността „Пазач“ е по график – дневни и нощни смени.

II. Обявява свободно работно място за длъжността „огняр“, при следните условия:

4. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

4.1 Степен на завършено образование  – средно;

4.2 Свидетелство за правоспособност и удостоверение за „Обслужване и поддържане на водогреен котел на твърдо гориво“.

 4.3 Професионален опит – 3 години опит в поддръжка на технически съоръжения/водогреен котел  на твърдо гориво/, ремонтни дейности на сградата, мебелите и съоръженията;

 4.4 Да са пълнолетни български граждани, да не са поставяни под запрещение, да са физически   психически здрави, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената позиция.

    5. Основна цел на длъжността и области на дейност:

5. 1Експлоатация и поддръжка на отоплителната инсталация;

5. 2Отговаря за правилната експлоатация на водогрейния котел и прилежащите му съоръжения и уреди;

5.3. Отговаря за текущата поддръжка на сградата, съоръженията и имуществото на Приюта;

5.4. Отговаря за опазване здравето и живота на потребителите, чрез поддържане в изправност на врати прозорци и дограми, ел. инсталация, ВиК инсталация, отоплителна инсталация и други;

5.5. Отговаря за своевременното и качествено извършване на ремонтните дейности;

5.6. Отговаря за спазване на правилата на безопасност на труда и противопожарна безопасност;

5.7  Изпълнява всички задължения, съгласно чл. 126 от КТ и Правилника за вътрешния трудов ред на социалната услуга.

5.8 Използва по предназначение и опазва материално-техническата база в социалната услуга при изпълнение на служебните си задължения.

6. Необходими документи за участие:

6. 1Заявление до Кмета на Община град Добрич (по образец, Приложение № 1);

6.2 Автобиография;

6.3 Декларация (по образец, Приложение № 2);

6.4 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна

квалификация или правоспособност;

6.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

6.6 Документ за самоличност (за справка).

Работното време за длъжността „Работник поддръжка“ е 8 часа.

 

III. Обявява свободно работно място за длъжността „ХИГИЕНИСТ“, при следните условия:

7. Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

7. 1Степен на завършено образование  – основно;

7.2Професионален опит – не се изисква;

7.3Да са пълнолетни български граждани, да не са поставяни под запрещение, да са физически и психически здрави, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената позиция.

8 .Основна цел на длъжността и области на дейност:

      8.1 Извършва почистване на сградния фонд на социалната услуга Приют за бездомни лица и семейства - работни, битови и сервизни помещения, както и общите части към тях;

8.2. Сортира и транспортира до определените места отпадъците;

8.3Следи за повредите в различните помещения и уведомява съответните длъжностни лица.

8.4.Изпълнява и други конкретно поставени задачи, свързани с изпълняваната длъжност.

9. Необходими документи за участие:

9.1Заявление до Кмета на Община град Добрич (по образец, Приложение № 1);

9.2 Автобиография;

9.3 Декларация (по образец, Приложение № 2);

9.4 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна

квалификация или правоспособност;

9.5 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на трудовия стаж и професионалния опит;

9.6 Документ за самоличност (за справка).

Работното време за длъжността „Хигиенист“ е 4 часа.

10. Място и срок за подаване на документите:

Документи за участие се подават в сградата на Корпус III (бивш партиен дом), на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 7, етаж 7, стая 703 в срок до 15:00 ч. на 28.01.2022г. включително, всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

11. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи протоколът с допуснати и недопуснати до събеседване кандидати ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич: https://www.dobrich.bg/. Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

На одобрените лица ще бъде предложено сключване на срочен трудов договор за срок до завършване на дейностите по проекта и със срок за изпитване в полза на работодателя.    

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на Закона за Защита на Личните Данни и ще бъдат използвани само и единствено за целите на настоящия подбор.

 За допълнителна информация:

Лице за контакт: Димитричка Ангелова, Ръководител на проект, тел. 0885 773 552

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
16.05° C облачно
Нагоре