Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в Детска ясла "Първи юни"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.01.2022г., Комисия, назначена със Заповед № 2 /24.01.2022 г. на директора на Детска ясла № 6 „Първи юни “ в състав:

Председател: Нели Желева-   главен експерт „ Човешки ресурси„   

и членове:

1. Красимира Кирова  -  главен експерт „ДХД“

2. Андриана Василева  – мед. сестра  в детска ясла №6 се проведе събеседване с кандидатите

3. Даниела Рафаилова -  педагог в Детска ясла №6

за длъжността  Детегледачка    в  Детска ясла № 6 „Първи юни“   ул.“ Карвуна  “ № 2

 

 До събеседване за длъжността са  допуснати:  

            1.Цонка Илиева Джамбазова

            2.Галина Иванова Ламбева

            3.Желязка Димитрова Маркова

            4.Милена Денева Момчева

            5.Нела Михайлова Михайлова

            6.Даринка Андонова Атанасова

            7.Галина Андреева Димитрова

            8.Димитричка Райкова Ганчева

            9.Десислава Станчева Михайлова

           10.Стилияна Вълчева Ганчева

           11.Гюлюмсер Исмаил Осман

           12.Гинка Светославова  Василева

           13.Десислава Николаева Димитрова  - Димова

           14.Нели Костадинова Радичкова

           15.Стела Иванова Димова

           16.Антония Маринова Михалева

           17.Ивелина Иванова Костадинова

           18.Керанка Стоянова Митева

           19.Донислава Славова Димитрова

           20.Зорница Христова Иванова

           21.Диана Иванова Петкова

           22.Таня Симеонова Симеонова

           23.Златка Минчева Добрева

           24.Веселина Колева Георгиева

 

           Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване , като зададе пет - предварително формулирани въпроси .

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100

Кандидатите се класират както следва :

            1. Десислава Николаева Димитрова – Димова – 88т.

            2. Нела Михайлова Михайлова – 85т.

            3. Десислава Станчева Михайлова- 84т.

            4. Диана Иванова Петкова – 83т.

            5. Цонка Илиева Джамбазова – 80т.

            6. Таня Симеонова Симеонова – 78т.

            7. Антония Маринова Михалева- 77т.

            8. Милена Денева Момчева – 70т.

            9. Донислава  Славова  Димитрова -63т.

            10. Стела Иванова Димова – 60т.

            11. Димитричка Райкова Ганчева – 60т.

            12. Желязка Димитрова Маркова – 57т.

            13. Даринка Андонова Атанасова – 54т.

            14. Веселина Колева Георгиева – 53т.

            15.Галина Иванова Ламбева- 46т.

            16.Нели Борисова Радичкова – 45т.

            17.Ивелина Иванова Костадинова – 39т.

            18.Гинка Светославова  Василева – 39т.

            19. Златка Минчева Добрева -39т.

            20. Гюлюмсер Исмаил Осман – 34 т.

            21. Керанка Стоянова Митева – 30т.

            22. Зорница Христова Иванова – 27т.

            23. Стилияна Вълчева Ганчева – не се явила

            24. Галина Андреева Димитрова- не се явила

          

           Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 6 „Първи юни“ да сключи трудов договор  на основание чл.67,ал.1т.1 във връзка чл.70 ал.1от КТ, уговорен в полза на работодателя  с   Десислава  Николаева  Димитрова – Димова

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

           

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.48° C ясно небе
Нагоре