Обявление за длъжността "Oрганизатор Дейности" в Общинско предприятие "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

обявява свободно работно място за длъжността „ОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

       1.1. Област на дейност:  Радостни ритуали

       1.2. Цел на длъжността:

 • Обслужва гражданите при организиране на радостните обреди /сватбени или именувания/ - уточнява и определя /съгласува/ денят и часът за извършване на обреда; дава устни и писмени указания за необходимите документи, които следва да бъдат представени от младоженците преди сключване на гражданския брак;
 • провежда обредите с необходимата тържественост, съгласно утвърдените сценарии; прави предложения за усъвършенстване на музикалните и художествените сценарии за провежданите обреди и разработва нови такива;
 • води дневник за дежурствата на служителите, изготвя месечните сведения за проведените сватбени обреди и именувания;
 • организира процесите в отдел Човешки ресурси, при оформяне на документи  и провеждане на подбори на работници, на търгове, на  документация по проекти и други.
 • Изпълнява и други функции от спектъра на дейност на Общинското предприятие.

        1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше образование

        1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – хуманитарни, социални или стопански науки.

        1.5.  Години професионален опит: 2 години професионален опит. За предимство ще се счита опит в областта на организиране и провеждане на мероприятия с публичен характер.

        1.6. Допълнителни изисквания: Организаторски умения, правоговор, дикция, компютърна грамотност, умения за работа с Word, Excel и  познаване на :

 • Закон за гражданската регистрация.
 • Семеен кодекс
 • Кодекс на труда
 • Закон за защита на личните данни
 • Правила за здравословни и безопасни условия на труд

2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:00 часа.

При подаването на документите всички кандидати се запознават с длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Румена Маринова, Телефон за контакти: 0885 518 474

4. Срок за подаване на документите:  15.03.2022 г. включително.

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.78° C ясно небе
Нагоре