Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Младежки работник" в Младежки център по проект "Младежки център Добрич - Вашето днес”

 

ПРОТОКОЛ № 1/ 23.02.2022 г.

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  № 328/23.02.2022  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК“

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец;

1.2. Декларация по образец;

1.3. Автобиография по образец;

1.4. Копие на документ/и за завършено висше образование;

1.5. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.6.  Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит;

1.7. Актуална снимка.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа - разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.

Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и община Добрич. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на град Добрич.

 

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;
  • Владеене на английски език – ниво B1;
  • Да не са осъждани.

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: участие като доброволец; участие в младежки и/или неправителствени организации; иницииране на младежки инициативи; участие в реализиране на проекти;
  • Добри компютърни умения;
  • Добри комуникативни умения.

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

  1.  

Румена Калчева Енчева

Да

Не

Не отговаря на минималното поставено изискване за владеене на  английски език.

  1.  

Маринела Ганчева Георгиева

Да

Да

-

 

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

 

2.1.  Допуска до конкурс следният кандидат:

 

Име, презиме и фамилия

  1.  

Маринела Ганчева Георгиева

 

Посоченият кандидат трябва да се яви на интервю на  25.02.2022 (петък) от 11.00 ч., Малка зала на етаж 2, Община град Добрич, ул.“България“ 12, град Добрич.

                                        

                                                                              

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
15.02° C облачно
Нагоре