Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в "Защитени жилища за лица с умствена изостаналост"

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 24.02.2022 г. в 08:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 80 / 23.02.2022 г. на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” – Защитени жилища за лица с умствена изостаналост :

 

 

 

Председател : Даниела Димитрова – Ръководител звено ЗЖЛУИ

 

и членове:

 

1. Нели Желева – гл. експерт „КП”

2. Йордан Димитров – Ръководител звено ДЦПЛУ,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността медицинска сестра в ЗЖЛУИ.

 

Документи за участие са подадени от :

 

  1. Милена Георгиева Димитрова
  2. Светлана Вълчанова Георгиева
  3. Марияна Енева Янкова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване :

 

  1. Милена Георгиева Димитрова
  2. Марияна Енева Янкова

 

Комисията не допуска до втори етап Светлана Вълчанова Георгиева – поради непълен комплект документи.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

 

           

 

 

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.54° C ясно небе
Нагоре