Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Трудотерапевт" в ДЦПЛУ

 

Днес, 24.02.2022 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 82 / 23.02.2022 г. на Директора на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица и деца с увреждания „Палитра” – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания:

 

Председател: Йордан Димитров – Ръководител звено ДЦПЛУ

и членове:

 

1. Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ;

2. Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика”,

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността - трудотерапевт в КСУПЛДУ - ДЦПЛУ.

 

Документи за участие са подадени от:

 

 1. Марияна Стефанова Георгиева;
 2. Александрина Иванова Иванова;
 3. Ивелина Костадинова Иванова;
 4. Бонка Тодорова Николова;
 5. Таня Симеонова Симеонова;
 6. Милена Денева Момчева;
 7. Диана Георгиева Желева-Гелгеч;
 8. Магдалена Иванова Андонова;
 9. Христина Симеонова Хаджиева;
 10. Теодора Неделчева Димитрова;
 11. Мария Димитрова Градинарова.

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидатите:

 

 1. Александрина Иванова Иванова;
 2. Ивелина Костадинова Иванова;
 3. Бонка Тодорова Николова;
 4. Таня Симеонова Симеонова;
 5. Милена Денева Момчева;
 6. Магдалена Иванова Андонова;
 7. Мария Димитрова Градинарова.

 

Кандидатите:

 

 1. Диана Георгиева Желева-Гелгеч;
 2. Марияна Стефанова Георгиева;
 3. Христина Симеонова Хаджиева;
 4. Теодора Неделчева Димитрова,

 

 

 

 

не се допускат до събеседване, поради несъответствие в посочените в обявлението изисквания за Професионална област на специалността, по която е придобито образованието на кандидатите, регламентирани в Класификатор на областите на Висше образование и професионалните направления и поради непредставена диплома за завършена образователно-квалификационна степен, към момента.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.1° C ясно небе
Нагоре