Окончателни резултати от събеседване за длъжността "мед. сестра" в "Защитени жилища"

Днес, 02.03.2022 г., Комисия, назначена със Заповед № 91 /01 .03.2022 г. на Директора на КСУПЛДУ - Защитени жилища за лица с умствена изостаналост в състав:

Председател: Даниела Димитрова – Ръководител звено ЗЖЛУИ

и членове:

1. Нели Желева – Гл. експерт „ КП „

2. Йордан Димитрова – Ръководител звено ДЦПЛУ

проведе събеседване  за длъжността медицинска сестра в ЗЖЛУИ.

До събеседване за длъжността са допуснати : 

1.      Милена Георгиева Димитрова

2.      Марияна Енева Янкова

 

Кандидатите се явиха на събеседването.

Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3 - степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателните оценки на кандидатите се формираха от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.

Кандидатите се класираха както следва :

1.      Марияна Енева Янкова – 30 точки.

2.      Милена Георгиева Димитрова – 14 точки

Комисията предлага на Директора на КСУПЛДУ - ЗЖЛУИ да сключи трудов договор с Марияна Енева Янкова, класирала се на първо място  в събеседването,  на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.39° C ясно небе
Нагоре