Окончателни резултати от събеседване за длъжността "касиер, паркинг" в Звено "Контрол "Синя зона"

Днес, 10.03.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 402 / 09.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител, звено в ОП „Паркинги и пазари”,

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител в ОП „Паркинги и пазари”,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Касиер, паркинг” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1.     Красимир Колев Керев

2.     Пламен Няголов Проданов

3.     Пламен Петров Шестаков

4.     Милен Ненков Йорданов

5.     Селями Рифат Адил

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1.     Селями Рифат Адил – 75 точки

2.     Милен Ненков Йорданов – 70 точки

3.     Красимир Колев Керев – 65 точки

4.     Пламен Няголов Проданов – 64 точки

5.     Пламен Петров Шестаков – 52 точки

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.84° C слаб дъжд
Нагоре