Допуснати и недопуснати кандидати до тест за длъжността "Директор" на дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

Приложение №4

към чл. 20, ал. 5

ПРОТОКОЛ

 

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Автобиография CV формат;

1.4. Копие от документ за дигитална компетентност;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дирекцията, като пряко и непосредствено администрира и непрекъснато наблюдава процесите на подготовка, изпълнение и отчитане на проектите финансирани по Оперативни програми, Структурни фондове на ЕС, национални и международни финансиращи институции и инструменти. Системно следи за реализация на политики и стратегии за развитие на Община гр. Добрич в сферата на икономическо развитие. Създава и съдейства на служителите за установяване на успешни и трайни контакти с бизнес организации и структури с оглед обмяна на добри практики и прякото им прилагане за повишаване на икономическите показатели в частния и публичен сектор.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: четири години или ранг ІІІ младши;

2.2.3. Професионално направление – право или икономика;

2.2.4. Допълнителна квалификация – Дигитална компетентност;

2.2.5. Да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представе-ни ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Юзай Хамди

да

да

Няма

2. Нина Цветкова

да

да

Няма

3. Владимир Демиров

не

не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на необходимото висше образование, професионално направление и четири години професионален опит

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Юзай Хамди

2. Нина Цветкова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 30.03.2022 г. (сряда) от 15:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

б) Не допуска до конкурс следния кандидат:

 

1. Владимир Демиров

Представените документи от кандидата не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на необходимото висше образование, професионално направление и четири години професионален опит.

 

Дата: 10.03.2022 година

 

 

 

 

СПИСЪК

на допуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“

при Община град Добрич

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №399/09.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 

1. Юзай Хамди

2. Нина Цветкова

 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 30.03.2022 г. (сряда) от 15:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

 

Председател на конкурсната комисия:

                                                                                                     / Росица Йорданова /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

СПИСЪК

на недопуснатите кандидати

за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“

при Община град Добрич

Конкурсната комисия, назначена със Заповед №399/09.03.2022 г. на Кмета на Община град Добрич реши:

Не допуска до конкурс следния кандидат:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Владимир Демиров

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за наличие на необходимото висше образование, професионално направление и четири години професионален опит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.71° C слаб дъжд
Нагоре