Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Домашен санитар" в социална услуга "Асистенстка подкрепа"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 17.03.2022 г., Комисия, назначена със Заповед № 8/11.03.2022 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в състав:

 

Председател: Златина Колева Георгиева, главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Юлия Димитрова Стоянова, специалист „Социални дейности”,

2. Камелия Пенева Василева, технически сътрудник,

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Документи за участие са подадени от:

 

  1. Милена Денева Момчева
  2. Балина Стоянова Стоянова
  3. Деница Живкова Стоянова
  4. Димитричка Дянкова Неделчева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

  1. Милена Денева Момчева
  2. Балина Стоянова Стоянова
  3. Деница Живкова Стоянова
  4. Димитричка Дянкова Неделчева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 18.03.2022 г. от 10.00 ч. в офиса на социалната услуга.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

           

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре