Окончателни резултати от събеседване за длъжността "домашен санитар"

Днес, 18.03.2022 г., Комисия, назначена със Заповед  № 8/ 11.03.2022 г. на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в състав:

Председател: Златина Колева Георгиева, главен експерт в дирекция „Хуманитарни дейности”

и членове:

1. Юлия Димитрова Стоянова, специалист „Социални дейности”,

2. Камелия Пенева Василева, технически сътрудник,

проведе събеседване за длъжността домашен санитар в социална услуга „Асистентска подкрепа“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.      Милена Денева Момчева

2.      Балина Стоянова Стоянова

3.      Деница Живкова Стоянова

4.      Димитричка Дянкова Неделчева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 2).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 3), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 45.

 

Кандидатите се класират както следва:

1.      Милена Денева Момчева – 43 т.

2.      Балина Стоянова Стоянова - 37 т. 

3.      Деница Живкова Дтоянова – 25 т.

4.      Димитричка Дянкова Неделчева – 18 т.

Комисията предлага на директора на социална услуга „Асистентска подкрепа” да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Милена Денева Момчева, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.44° C ясно небе
Нагоре