Окончателни резултати от събеседване за длъжността "младежки работник" в Младежки център Добрич

ПРОТОКОЛ № 2/ 25.02.2022 г.

ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  № 337/25.02.2022  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

  1.  За длъжността „Младежки работник“  комисията проведе интервю с явилият се кандидат Маринела Ганчева Георгиева.

Интервюто се проведе по следния ред:

•   комисията зададе 5 основни въпроса;

•   отговорите бяха оценявани с оценка от 1 до 5 за всеки въпрос, като 5 е най-високата оценка;

•   максималният резултат, който кандидатът може да получи е 125 точки.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване.

Комисията вписа оценките си в карти - приложени към протокола.

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

Въз основа на определените единни критерии, резултатите от интервюто, са представени в следващата таблица:

 

Име, презиме и фамилия

Общ брой точки за кандидата

  1.  

Маринела Ганчева Георгиева

75 т.

 

След приключване на интервюто, конкурсната комисия одобри и класира Маринела Ганчева Георгиева да заеме длъжността „Младежки работник“ в Младежки център Добрич.

Въз основа на тези резултати, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор за заемане на длъжността „Младежки работник“ с класирания  кандидат.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.17° C ясно небе
Нагоре