Система за резултатите от провеждането на конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки

 

С И С Т Е М А

 

 

Днес, 16.03.2022 година, конкурсната комисия, определена със Заповед №399/09.03.2022 година, в състав:

Председател: Росица Йорданова Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич.

Членове на комисията:

 1.       Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
 2. Велина Станчева Трифонова, Главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;
 3. Даниела Петрова Сивкова-Георгиева, Началник отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция ИРЕФОП, Община град Добрич;
 4.  Христина Богданова Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

на основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

РЕШИ:

 

 

Определя следната система за резултатите от провеждането на конкурса за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич:

 1. Решаване на тест, съгласно чл. 33, ал. 1, т. 1 от НПКПМДС:
  1. Теста се състои от 25 въпроса. За всеки въпрос има само един верен отговор. Времето за решаване на теста е 50 минути;
  2. На кандидатите се раздават подпечатани карирани листове и произволно избрания вариант на теста;
  3. На раздадените листи кандидатите отбелязват четливо номера на въпроса и отговора, който считат за верен;
  4. За всеки отбелязан верен отговор участника в конкурса получава 1 точка;
  5. При посочени два или повече отговора, на един въпрос точки не се присъждат;
  6. След приключване на теста кандидатите попълват формуляр с трите си имена и го поставят в плик малък формат;
  7. Листът с отговорите на теста и запечатания плик малък формат се поставят в плик голям формат, който се предоставя на Председателя на комисията;
  8. За успешно издържал теста се счита кандидата събрал минимум 20 точки;
  9. Резултатът на успешно издържалите теста се умножава с коефициент 3.
 2. Полагане на практически изпит, при който се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността - чл. 33, ал. 1, т. 4 от НПКПМДС:

  2.1 До участие в практическия изпит се допускат само кандидати, които са издържали успешно теста;

  2.2  На кандидатите се поставя една и съща писмена задача, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват от комисията по 5-степенна скала. Времето за решаването й е 30 минути;

  2.3  Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите;

  2.4  До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко „4“;

  2.5  Резултатът на успешно издържалите практическия изпит се умножава с коефициент 3.

      3. Когато при провеждането на конкурса се прилагат два от начините по чл. 33, ал. 1, общият резултат на всеки успешно издържал кандидат е сбор от резултатите от първия и втория начин на провеждане на изпита, умножени по съответните коефициенти;

      4. Минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е най-малко „4“ по 5-степенна скала, съгласно формуляр приложение №7. Резултатът се умножава с коефициент 3;

      5. Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на теста, практическия изпит и интервюто, умножени със съответните коефициенти, определени от комисията, съгласно формуляр приложение №8.

   

   

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.18° C разкъсана облачност
Нагоре