Допуснати до събеседване кандидати за длъжността “уредник“ в Художествена галерия град Добрич

Днес, 30.03.2022 г. в 10.00 ч., съгласно Заповед  № РД-06-12/04.06.2022 г. на директора на Художествена галерия град Добрич се събра комисия в състав:

Председател: Златинка Димитрова Георгиева – главен счетоводител и ЧР

и членове:

1. Венета Иванова – главен уредник

2. Милена Алджабари - главен уредник

Комисията и директора на галерията проведе работно  заседание за проверка  по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявеното свободно работно място за длъжността „уредник“.

Комисията констатира следното:

По реда на постъпване на заявленията за участие са подадени от:

1. Георги Георгиев Елмазов

2. Милен Христов Николов

След като разгледа подадените документи за кандидатстване и тяхното съотвествие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши:

Допуснати кандидати до събеседване, по реда на постъпване на заявленията:

1. Георги Георгиев Елмазов

2. Милен Христов Николов

Допуснатите кандидати ще бъде информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Събеседването ще се проведе на 31.03.2022 г. в 9.30 ч. в Художествена галерия град Добрич.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.63° C ясно небе
Нагоре