Окончателни резултати от събеседване за длъжността "огняр" в ДЯ №4

Днес  30.03.2021 година  комисия назначена със Заповед  № 77/ 25.03.2022г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Невяна Петрова- медицинска сестра

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“,

2. Лили Георгиева – ЗАС,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността огняр в Детска ясла №4 „Щастливо детство“ на ул. „Вардар“ 54.

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Добромир Георгиев Димитров

-  Росен Димитров Златев

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

На събеседването присъства инж. Гроздан Илиев – Главен експерт „Газоснабдяване, отопление, парова инсталация” към Община град Добрич.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 /приложени към протокол/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2/, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират, както следва:

  1. Росен Димитров Златев – 59 точки
  2. Добромир Георгиев Димитров - 35 точки

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” на ул. „Вардар“ 54 да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с:  Росен Димитров Златев

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.54° C ясно небе
Нагоре