Заседание № 46 на 30.06.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет за състоянието на общинския дълг за 2014 година на Община град Добрич и информация за показателите по чл.14 от ЗПФ и динамиката и текущото състояние на дълга на „Център за психично здраве д-р П.Станчев - Добрич” ЕООД.

ДОКЛАДВАДетелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

3. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно актуализиране на «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич».

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.451 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова   Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД и поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно даване съгласие за закриване на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции”.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за продажба на вещи, общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на част от общински нежилищен имот по ул. Васил Левски № 7, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – физкултурен салон в сграда с идентификатор 72624.614.2423 (ОУ «Отец Паисий») по ул. Отец Паисий 16.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – физкултурен салон – фитнес зала в Спортно училище «Г.С.Раковски», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение № 5 в подлеза на Гара юг, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

 

19. Докладна записка относно издаване на нови Записи на Заповед за авансово плащане по проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Свети Георги“ BG161PO001/1.4-09/2012/007, Оперативна програма „Регионално развитие“.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване функционирането на обекти, засегнати от наводнението и осигуряване на превантивна инфраструктура в град Добрич”, договор № 2014 BG16SPO001-004/02.06.2015 година, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.24° C облачно
Нагоре