Проект „Областен информационен център - Добрич 2022-2023“

 

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05SFOP001-4.007 “Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”, “Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център-Добрич.

Специфичните цели са насочени  към подобряване на информираността на обществото за възможностите и резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на бенефициентите чрез провеждането на информационни събития, изготвянето и разпространението на информационни и рекламни материали, представянето на добри практики и безплатно предоставяне на информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги от ОИЦ - Добрич. В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 и на Споразумението за партньорство, проектът ще надгради познаваемостта сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, както и постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС. ОИЦ-Добрич ще работи за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, като гради широко обществено доверие и подпомага прилагането на интегрирания териториален подход в България.

Обща стойност на проекта 250 000,00 лева, 100% безвъзмездна финансова помощ, от които от които 212 500 лв. европейско и 37 500 лв. национално съфинансиране

Срокът за изпълнение е 24 месеца: от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2023 г.

Основната дейност по проекта е свързана с осигуряване на функционирането на ОИЦ - Добрич през периода 2022-2023 г.


Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.68° C ясно небе
Нагоре