Окончателни резултати от събеседване за длъжността "соц. работник" в ЦНСТДБУ

Днес, 14.06.2022 г., Комисия, назначена със заповед № 103/07.06.2022г. на директора на КСУД „Дъга „  в състав:

 Председател: Галина Димитрова- ръководител звено в КСУД ”Дъга”- ЦНСТДБУ 1,2

 и членове:

      1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

  1. Галина Неделчева – ръководител звено в КСУД ”Дъга” -  ЦОП 2,
  2. Албена Ангелова  – социален работник  в КСУД ”Дъга”  - ЦНСТДБУ 1, 2,
  3. Ивелина Йорданова -социален работник  в КСУД ”Дъга” - ЦНСТДБУ 1, 2,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в КСУД ”Дъга”- ЦНСТДБУ 3

До събеседване за длъжността са допуснати:  

-   Ваня Димитрова Георгиева

-   Александрина Костова Йорданова

-   Гергана Петрова Илиева

-   Стоян Александров Христов

-   Цветомир Валентинов Цанов

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

Кандидатите са оценени както следва:

1. Цветомир Валентинов Цанов   –  115  точки  

2. Гергана Петрова Илиева – 103 точки

3. Александрина Костова Йорданова – 72 точки

4. Ваня Димитрова Георгиева – 64 точки

5. Стоян Александров Христов- 58 точки

Комисията предлага на Директора на КСУД „Дъга „ да сключи трудов договор с класираните на първо и второ място – Цветомир Валентинов Цанов и Гергана Петрова Илиева  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.84° C слаб дъжд
Нагоре