Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Публичното обсъждане се обявява за срок до 27.07.2015 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и становища на адрес dobrich@dobrich.bg

 

 

М О Т И В И

за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение № 43-2 от 31.03.2015 г. на Общински съвет град Добрич.

Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения на наредбата.

          Настоящото предложение е инициирано от писмо на Министъра на вътрешните работи с изх. № 812100-23544 от 08.07.2015 г., с което се обръща внимание на това, че в дейността си структурите на Министерство на вътрешните работи през годините все по-често се сблъскват с множество случаи на реално смущаване на спокойствието на гражданите чрез редица нарушения на обществения ред. В последно време това се случва посредством силна музика без повод или при чествания на лични и семейни тържества в частни имоти или на публични места в близост до жилищни сгради.

Актуализацията на общинската наредба, касаеща осигуряване на обществения ред, се налага от обстоятелството, че в хода на работа са констатирани непълноти, които възпрепятстват инспекторите от Дирекциите “ИРЕФ” и “УТИОС” към Община град Добрич и служители на Първо РУП – гр. Добрич да осъществяват контролна дейност и да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Необходим е преглед на наличните текстове, касаещи опазването на обществения ред на територията на общината, с цел подобряване на регулирането на обществените отношения, свързани с обществения ред за осигуряване спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на общините.

Настоящите изменения и допълнения са съобразени с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащия вариант.

         Цели, които се поставят с предложения проект и очаквани резултати.

         Усъвършенстване на подзаконовата нормативна база на Община град Добрич и по-конкретно на материята, отнасяща се до осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на Община град Добрич.

          Гарантиране и осигуряване на спокойствието, сигурността, условията за труд и отдих на гражданите и гостите на града.

          Очакванията са след въвеждане на промените значително да се  подобрят регулирането на задълженията и отговорностите на гражданите и работата по прилагането на Наредбата.  

          Финансови и други средства, необходими за прилагане на предложения проект.

          Прилагането на новата уредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

          Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

 

 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

       1. Ал. 2 се изменя така:

       „(2) Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и системи, извършване на строителни, производствени и ремонтни дейности, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивни дни.“

       2. Ал. 3 се изменя така:

      „(3) Използването на музикални инструменти и озвучителна апаратура по улиците на града, в междублокови пространства и в открити частни имоти, както и ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при тържества, с които се нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите.“

 

§ 2. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

       1. В ал. 1 се създава т. 8:

       „8. Хвърляне на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други.“

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.83° C ясно небе
Нагоре