Заседание № 47 на 28.07.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през второ тримесечие на 2015 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 30.06.2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство върху обект от обществен интерес: част от имот, публична общинска собственост, представляващ част от Гробищен парк, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.141 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.447.444 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.447.60, във връзка с ел.захранване на ПИ 72624.447.28 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2015 – 2016 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС). Страница 1. Страница 2. Страница 3. Страница 4. Страница 5. Страница 6.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в  ПИ 72624.626.89 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Люлин № 6.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

13. Предложение за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – «Златарска работилница» в АЕМО «Стария Добрич», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се по ул. «България» град Добрич, за монтаж на павилион за продажба на цветя.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на автоматична пощенска станция.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно определяне участника, спечелил търга за покупко-продажба на 10%-ен дял от „Иванов – Хранителни стоки” ООД, собственост на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иво Пенчев, Общински съветник - Председател на тръжната комисия

 

17. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма INTERREG V-A Румъния България с проект за обновяване и реконструкция на улици.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Докладна записка относно одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – ІІ – Добрич” ЕООД, град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова, Зам.- председател на ПК    „Здравеопазване и социални дейности”

Председател на конкурсната комисия

 

20. Предложение на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично-консултативен център – І – Добрич” ООД, град Добрич за прекратяване процедурата по конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова, Зам.- председател на ПК „Здравеопазване и социални дейности”

Председател на конкурсната комисия

 

21. Докладна записка относно формиране на паралелки в общински училища с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за изменение на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич до края на мандат 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.23° C облачно
Нагоре