Заседание № 48 на 16.09.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Информация за изпълнението на бюджета на Община град Добрич, сметките за средства от Европейския съюз, основните показатели за контролираните от Общината лица, които попадат в подсектор «Местно управление» за полугодието на 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Предложение за изменение и допълнение на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Предложение за препоръчителния размер на вноската на държавата и общините и проект на бюджет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от «В и К» ЕООД град Добрич, за 2016 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Докладна записка относно определяне концесионер на имот, публична общинска собственост: работилница «Бъчварница», находящ се в АЕМО «Стария Добрич», град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Металическа работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Предложение за прекратяване на договор № 85 от 30.05.2008 година за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост: част от поземлен имот с идентификатор № 72624.622.3660 по кадастралната карта на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за отдаване под наем на общински полски пътища на техните ползватели.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.904.440, във връзка с изграждане на канализация на ПИ 72624.904.525 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.45 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.222 в местността „Гаази баба” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.119 в местността „Алмалии” в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.87.76 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.509.122 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

14. Докладна записка относно издаване на Заповед за авансово плащане по проект BG04-02-03-001 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ЦДГ №10 "Слънчице" и Комплекс за социални услуги в град Добрич “, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез Министерство на енергетиката.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

15. Докладна записка относно даване на съгласие за издаване на сертификат за инвестиция клас „В” на фирма „България Тианшинонг Фийд Ко” ООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

16. Докладна записка относно даване съгласие за кандидатстване на Община град Добрич по проект към Министерство на образованието и науката “Подкрепа на предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно утвърждаване на предложение на Експертна комисия за удостояване на творци с Национална литературна награда «Йордан Йовков 2015» и съпътстващо отличие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

18. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич, във връзка с предстоящите местни избори.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи - лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за продажба на общински жилищен имот, апартамент.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

   

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в  ПИ 72624.624.4724 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Захари Стоянов № 20.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в  ПИ 72624.624.4755 по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Сан Стефано № 34-34а.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

23. Предложение за предоставяне на помещение за клубната база на територията на град Добрич на Политическа партия «Съюз на демократичните сили».

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

24. Предложение за предоставяне на помещение за клубната база на територията на град Добрич на Политическа партия «Движение 21».

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

25. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост в СОУ «Св. Климент Охридски» град Добрич - Помещение за производство и продажба на закуски и пакетирани хранителни стоки.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

26. Предложение за отдаване под наем на помещение за офис в сграда по ул. Независимост № 7б – на Български ветеринарен съюз.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

27. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – помещение за лекарски или стоматологичен кабинет в сграда с идентификатор № 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

28. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми павилиони на територията на град Добрич за продажба на вестници и списания.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

29. Докладна записка относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

30. Докладна записка относно даване на съгласие за партньорство по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, Процедура BG05M9OP001-1.002 “Активни“.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

31. Докладна записка относно даване на съгласие за партньорство с КНСБ при реализация на проект „Шанс за работа – 2016”.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

32. Докладна записка относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич” за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Председател на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич

 

33. Докладна записка относно формиране на паралелка в СОУ „Дора Габе”с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

  1. ДРУГИ:

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература

12.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.   Скъпи приятели, предстои Нощта на литературата. Очакваме Ви в Регионална библиотека „Дора Габе“, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Музея в Градски парк...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература
ВИЖ ДОБРИЧ
11.94° C облачно
Нагоре