Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 януари 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич

      

  1. Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

      В Община град Добрич постъпиха писма с изх. № 989/19.10.2015г. и № 989/ 30.12.2015г. от Окръжна прокуратура – гр. Добрич, с предложение по чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт, за предприемане на действия по актуализиране на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община град Добрич и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич с настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/.

        В Държавен вестник, брой 79 от 2015г., в сила от 01.08.2016г., Държавен вестник, брой 105 от 2014г., в сила от 01.01.2015г. и Държавен вестник, брой 95 от 2015г., в сила от 01.01.2016г. са приети изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Най – общо промените в ЗМДТ, които касаят местните такси и цени на услуги, са текстове, които уреждат таксите за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности и възможността от 01.08.2016г. общините да определят такси за дейностите по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие. Освен това е предвидено освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. Приета е и възможността данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси да се подават и по електронен път и се вмени задължение на общините да уведомяват ежедневно Министерството на финансите, като предоставят данъчно – осигурителна информация по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите. С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финасови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 §1. В чл.2, ал.1, се създават нови точка 4 и точка 5 със следните текстове:

4.  за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности;

5. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

Чл.2, ал.1 се изменя, като досегашните: точка 4 става точка 6, точка 5 става точка 7, точка 6 става точка 8, точка 7 става точка 9, а точка 8 става точка 9.

§2. Създава се нов чл.9, буква „а”, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

             (1) Данъчните декларации по Закона за местните данъци и такси се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

            (2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като с тях се представят и документите удостоверяващи придобито право на собственост, концесия или ограничено вещно право, както и скици и схеми на придобитите недвижими имоти.

        §3. Чл. 10, ал.4 се изменя по следния начин:

        (4)  Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на ДОПК или от съдебни изпълнители по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

§4. Създава се нов чл.11, буква „а”, ал.1, ал.2 и ал.3 със следните текстове:

(1) Община град Добрич предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по Закона за местните данъци и такси;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по ЗМДТ;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по ЗМДТ;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

(2) Информацията по ал.1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

(3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страниците на Министерство на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

                    § 5. Чл. 14, ал.1, т.2 и т.3 се изменят по следния начин:

         2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

         3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

          § 6. Чл. 16, ал.7 се изменя по следния начин:

         (7) Декларация, подадена извън срока, определен в чл.16, ал.1 и ал.2 не поражда правни последици.

          § 7. Създава се нов чл.17 буква „а”, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

          (1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

          (2) Освобождаването по ал.1 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

          §8. Настоящата Наредба за изменениe и допълнениe на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародването й в печата, или разгласяването й по друг начин на територията на общината, с изключение на §1, който влиза в сила от 01.08.2016г..

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес

11.05.2021

Срещата се проведе в онлайн – среда чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Тя бе предшествана от редовно заседание на Комисията, създадена за оценка на...

Информационна среща по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност се проведе днес
ВИЖ ДОБРИЧ
7.8° C ясно небе
Нагоре