Заседание № 3 на 20.12.2011 г.

 

ДНЕВЕН   РЕД

1. Обсъждане и приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Красимир Иванов
Общински съветник
Председател на Временната комисия за подготовка проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

2. Предложение за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно приемане на План - сметка за Дейност „Чистота" за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно определяне на такса за битови отпадъци за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект, публична общинска собственост: „Спирка № 2 Цар Петър" по ул. „Цар Петър", находяща се срещу ОУ „Христо Ботев", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект от обществен интерес, публична общинска собственост: Работилница „Тъкачница", находящ се в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на концесионер на обект, публична общинска собственост: „Бивша целодневна детска градина № 22", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно сключване на договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно подобряване на енергийната ефективност и експлоатационната годност на сградата на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно одобряване на ПУП - ПРЗ на ЖК „Дружба 1, 2 и 4" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно одобряване на на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.420.4 и 72624.900.399 в местността „Алмалии" в землището на град Добрич във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1x1000 кУА в ПИ №72624.420.4 до съществуващи въздушни мрежи".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно одобряване на:

  • „ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-I"
  • "ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.904.448 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-II."
  • "ПУП-ПП за имоти No 72624.905.604 и 72624.905.600 във връзка с изграждане на кабелна линия НН и реконструкция мрежа НН в местността „Гаази баба" град Добрич, Въздушна линия НН- клон-III"

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно определяне на представители в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

17. Определяне състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

18. Избор на нов представител на Общински съвет за член на Областния съвет за развитие на Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

19. Предложение за промяна представителите на Общината в търговските дружества, в които има дялово участие.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

20. Докладна записка относно определяне представители на Община град Добрич в Общото събрание на Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО).

ДОКЛАДВА:Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

21. Докладна записка относно промяна представителите на Общински съвет град Добрич в Комисията за разглеждане, одобряване и мониториране на Проектите, кандидатстващи по финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

22. Докладна записка относно определяне представител на Общината в Общото събрание на Сдружение „Бизнес център Добрич" град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

23. Докладна записка относно избор на представители на Общински съвет град Добрич като членове в Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

24. Докладна записка относно определяне представител на Община град Добрич в Общото събрание на Сдружение „Агенция за регионално икономическо развитие" (АРИРИ) град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

25. Докладна записка относно създаване на Комисия по предложенията за именуване и преименуване на улици, площади, квартали и други обекти с общинско значение.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

26. Докладна записка относно промяна в състава на Общинска комисия за обществен ред и сигурност (ОбКОРС).

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

27. Докладна записка относно определяне състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

28. Докладна записка относно определяне на реалните обекти за обезщетение от проведения конкурс за учредяване право на строеж в УПИ Х-1860, кв. 1124 по плана на ЖК „Север 1".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

29. Предложение за отдаване под наем на част от имот , публична общинска собственост - подземна градска тоалетна „Фонтана", находящ се под площад „Демокрация", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

30. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, предоставени за стопанисване на ОП „ Обреден дом" - град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет на Община град Добрич

31. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

32. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.372.20 във връзка с обект „Мачтов трафопост 100 кVА 20/0,4 кV в ПИ № 72624.372.20 за електрозахранване на „Животновъден комплекс - временен приют за бездомни кучета" в ПИ № 72624.632.16.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

33. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.454.63 във връзка с електрозахранване на „Помпа" в ПИ № 72624.454.31 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

34. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-VII-374 и УПИ-VIII-375 в кв. 24 на ЖК „Балик-Йовково- Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

35. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за имоти №72624.900.399; №72624.420.2; №72624.420.32; и №72624.900.434 във връзка с обект „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х1000 kVa в ПИ№72624.420.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

36. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.280.675 и № 72624.280.701 във връзка с изграждане на кабелна линия НН за захранване на „Масивна сезонна постройка" в ПИ № 72624.280.51 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

37. Предложение за допускане изработване на ПУП-ПП за ПИ № 72624.619.411 и №72624.281.32 за електрозахранване на обект „Комплекс за автоуслуги с офис сграда, автомивка и мотел със ЗОХ" в ПИ №72624.281.32 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич                                                                                                

38. Докладна записка относно определяне на представители на Общински съвет град Добрич в Комисията, разглеждаща постъпили предложения за финансиране по „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти, общинска собственост, с участие на местното население".

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

39. Докладна записка относно определяне на представител общински съветник - в състава на Обществения съвет по социална политика.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

40. Докладна записка относно определяне представители общински съветници - в Общински съвет по наркотични вещества.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

41. Докладна записка относно определяне представители общински съветници - в състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

42. Докладна записка относно определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

43. Докладна записка относно определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова
Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика"

44. Докладна записка относно определяне състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет  

45. Приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и график на заседанията на Постоянните комисии през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

46. ДРУГИ.

  • Докладни записки относно отпускане на персонални пенсии
  • Докладни записки относно опрощаване на дължими държавни вземания
  • Изслушване на граждани (ако има заявки)

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Прикачени файлове

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.11° C облачно
Нагоре