Заседание № 9 на 26.06.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на решения във връзка с кандидатстване по проект № DIR-5112122-13-81 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич".

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за увеличаване капитала на „Тролейбусен транспорт" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно определяне за концесионер върху част от обект публична общинска собственост: Част от поземлен имот с площ 2000 кв.м., целият с площ 7 216,00 кв.м. с идентификатор 72624.615.9056 по КК и КР на град Добрич, класираният на първо място участник: „СТЕЛА - РИД" ООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 72624.454.63, във връзка с електрозахранване на „Помпа" в ПИ № 72624.454.31 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 280.675 и 72624.280.701, в местността „Лозята Минково" в землището на град Добрич, във връзка с изграждане на "Мачтов трафопост - МТП - 400 kVa 20/04 kV за електрозахранване на „Масивна сезонна постройка" в ПИ № 72624.280.51.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ №№ 72624.900.399, 72624.420.2, 72624.420.32 и 72624.900.434, във връзка с обект: „Кабелни линии НН от нов БКТП 1х 1000 400 kVА" в ПИ № 72624.420.4 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ № 72624.372.20, във връзка с обект „Мачтов трафопост- МТП 100 kVA 20/0,4 kV" за електрозахранване на „Животновъден комплекс - временен приют за безстопанствени кучета" в ПИ № 72624.632.16.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за закриване на специализираната институция Дом за деца, лишени от родителска грижа „Дъга", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на общински жилищни имоти, апартаменти.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на имот (земеделска земя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).


ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. България, 2.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сградата на бивша Стоматологична поликлиника, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на част от общински нежилищен имот - помещение на първи етаж в сградата на ул. Васил Левски № 7 на Сдружение „Н.П.О. Клуб ЧЕЧИ - НЕСОХУМС"- град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулиране и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ-IX-7577 за „ОДО", УПИ -IV-7581 за „ПСД" и УПИ-V-7577 за „ПСД"в кв. № 261 на ПЗ „Запад", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за приемане на нова Наредба за търговската дейност на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД, град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова Зам.-председател на
ПК „Здравеопазване
и социални дейности"
Председател на конкурсната комисия

20. Предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДОКЛАДВА: Божанка Вуцова
Председател на
ПК „Бюджет, финанси
и данъчна политика"

21. ДРУГИ:

21.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Красимира Алексиева Михайлова.

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.02° C облачно
Нагоре