Заседание № 10 на 31.07.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община град Добрич за първото шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на План - сметка за Дейност „Чистота" за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

7. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на имот, публична общинска собственост: Работилница „Тъкачница", находяща са в АЕМО „Стария Добрич", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на концесионер на част от имот, публична общинска собственост: Част от Градски парк „Свети Георги", за изграждане на обществена тоалетна.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2012 година за празничен и неприсъствен ден за работещите на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

11. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за продажба на общински жилищен имот, апартамент по ул. Захари Стоянов 6, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост - част от административна сграда на Община град Добрич, представляващ обект за обществено хранене - стол.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за допускане изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ І - за „Жилищно строителство" и УПИ ІІ - 1849 - за „Полуподземни гаражи" в кв. 1191 на ЖК „Север 1", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Предложение за промяна предназначението на общински жилищен имот - апартамент по бул. „25-ти септември", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на Решение № 4-28/31.01.2012 година на Общински съвет град Добрич, във връзка с даване на съгласие за закупуване на "Спирален компютърен томограф" от „Диагностично - консултативен център - І - Добрич" ООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Предложение за изменение на Решение № 7-4/24.04.2012 година на Общински съвет град Добрич, за предоставяне за управление и ползване на спортни обекти, с цел кандидатстване по Наредба № Н - 1 от 08.02.2007 година за условията и реда за финансово подпомагане от Министерството на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране по схема В0161РО001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период" по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3: "Изграждане на капацитет на бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

20. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич" ЕООД град Добрич за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

ДОКЛАДВА: д-р Бисерка Пачолова Зам.-председател на
ПК „Здравеопазванеи социални дейности"
Председател на конкурсната комисия

21. ДРУГИ:

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.81° C облачно
Нагоре