Заседание № 14 на 27.11.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Връчване удостоверение от Общинска избирателна комисия на общински съветник и полагане на клетва.

2. Предложение за приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич


4. Докладна записка относно допълнителни въпроси, които да бъдат включени в дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „Добрички панаир" АД, което ще се проведе на 21.12.2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение за създаване на доброволно формирование.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Предложение за отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на павилиони и изграждане на заслони на градския транспорт.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

7. Предложение за промяна капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

8. Предложение за допълване на обхвата на допуснат ПУП-ПП с нов ПИ № 72624.497.57 (общински), във връзка с трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част" в имоти №№ 72624.497.75 и 72624.497.74 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Предложение за допускане на изменение на ПУП - ПР за УПИ VІІ за „Търговия и услуги" в кв. № 3 на ЖК „Балик - Йовково - Север" и част от улична регулация.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

10. Докладна записка относно подготовка на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране по схема BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда" по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

11. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Изграждане на четири броя ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип) в град Добрич", финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/037 по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

12. Предложение за именуване на градски парк в УПИ ІІ, кв. 51 по плана на „Балик - Йовково - юг".

ДОКЛАДВА: Румен Русев
Секретар на Община град Добрич


13. ДРУГИ:
• Докладна записка относно отпускане на персонална пенсия;
• Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.39° C облачно
Нагоре