Заседание № 16 на 29.01.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за първата година от мандат 2011 г. - 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Годишен доклад - отчет за изпълнение на Програмата за реализация на Общински План за Развитие - 2012 година и приемане Общински План за Развитие - Актуализация 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич - постигнати резултати и перспективи за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Отчет за 2012 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено "Вътрешен одит" при Община град Добрич за 2012 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Съгласуване на Стратегически план за периода 2013 - 2015 година и Годишен план за 2013 година за дейността на Звено „Вътрешен одит" при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Магазин № 10, находящ се в Градски хали на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за намаляване капитала на „Жилфонд - инвест" ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Беласица, 6а.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Одрин, 6.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот - ЖК „Дружба", до бл. 28.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

16. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-ІІІ-181 и УПИ-ІV-179 в кв. № 18 на ЦГЧ, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-І за „Ботаническа градина" в кв. № 9 на ЖК „Дружба" 1, 2 и 4, град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

18. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2012 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на МКБППМН

19. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2012 година и План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение 2012 - 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
за сътрудничество по етнически
и интеграционни въпроси

20. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно - информационен център по наркотични вещества град Добрич за 2012 година и План за действие - 2013 година за изпълнение на Общинската стратегия на Общински съвет по наркотични вещества.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества

21. Предложение за изменение състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
за сътрудничество по етнически
и интеграционни въпроси

22. Предложение за изменение състава на Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ).

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич
Председател на Общински съвет
по наркотични вещества

23. Докладна записка относно прекратяване изплащане на възнаграждението на Донка Добрева Кюприбашиева - общински съветник, във връзка с чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

24. Приемане календарен график за провеждане заседанието на Общински съвет град Добрич и заседанията на Постоянните комисии през м. февруари 2013 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

25. Предложение за изменение състава на Комисията по предложенията за почетен гражданин на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков
Председател на Общински съвет

26. ДРУГИ:
• Докладна записка относно опрощаване на дължими публични вземания към местен бюджет

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.38° C облачно
Нагоре