Заседание № 17 на 26.02.2013 г.

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Отчет на Програмата за капиталовите разходи за 2012 година и приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2013 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно приемане отчета на бюджет 2012 година и бюджета за 2013 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управители на „Комуналефект" ЕООД и „Жилфонд - инвест" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от ПЗ „Север", град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти №№ 72624.497.56 (общински); 72624.509.115 (държавен); 72624.621.106 (общински); 72624.621.107 (държавен) и 72624.497.57 (общински) във връзка с провеждане на трасе на водопровод и канализация, обслужващи „Птицекланица с транжорна, складова и административна част" в имоти №№ 72624.497.75 и 72624.497.74 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД и поемане на общински дълг, с цел реализация на проекти, финансирани от Европейските фондове.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно прилагане принципите на добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и участие в процедурата за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за учредяване право на безвъзмездно ползване върху общински имот - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.623.4469.1.2 по ул. Шипка, 5А - на Фондация „Ръка за помощ".

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - офис и обект за обществено хранене (бюфет) в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

10. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно - информационни елементи по бул. Русия, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем чрез конкурс на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на павилиони и изграждане на заслон на градския транспорт.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Докладна записка относно издаване на Запис на Заповед (банкова гаранция) за авансово плащане по проект „Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

13. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос I "Добро управление", подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики", бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

14. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране с проект по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, Тематичен фонд „Фонд партньорство".

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно одобрение на Споразумение за сътрудничество между Фондация "Глобален информационен дом" и Община град Добрич за съвместно кандидатстване и изпълнение на проекти по Програми, финансирани от Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014, съгласно подписан Финансов меморандум между Р България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Отчет за младежта за 2012 година и План за младежта за 2013 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева
Зам. - кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.81° C облачно
Нагоре