Водоснабдяване и канализация

Водоснабдяване

             Водоснабдителната система за питейна вода на град Добрич е изцяло от подземна вода, добивана в 43 бр. сондажни кладенци, които се захранват от горният сарматски и дълбокият малм - валанжски водоносни хоризонти. Обособени са 7 бр. водоснабдителни групи: „Приморци“; „Магистрална мрежа“(водовземания и помпени станции, подаващи вода по магистралата (Шабла-Македонка-Добрич); „Богдан“; „Одринци“; “Рилци“; „Алмалий“; “Батово“. Средно – дневното произведено количество вода е около 570 л/сек при стабилен режим на водоизточниците. Обеззаразяването на суровата подадена вода се осъществява чрез хлориране в основните помпени станции, с което се привежда към показателите за питейна вода. Водоснабдителни групи подават питейна вода до напорните резервоари и разпределителната мрежа на град Добрич. Общата дължина на разпределителната мрежа на град Добрич е 259 км. Тя е  построена през периода 1954-1975 година от азбестоциментови, стоманени и тръби от сив чугун. В центъра на град Добрич има водопроводен пръстен(етернитови тръби Ф 546 и чугунени тръби Ф 600), който снабдява основната част от разпределителната мрежа с питейна вода. Тя е изключително амортизирана, със силно износени уплътнители на връзките, което създава предпоставки за непрекъснати аварии. Големият брой течове,енергийните разходи, високата цена на водата формират приоритетните задачи за сериозна рехабилитация  на градската водопроводна мрежа за осигуряване безпроблемно водоснабдяване на града.Със средства от Световната банка от 2001 година започна поетапна подмяна на съществуващите амортизирали водопроводи с  полиетиленови тръби с висока плътност.Община град Добрич получи техническа помощ за проект във водния сектор за дългосрочна инвестиционна програма. Предстои  реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на град Добрич, етап 1   по Проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013“. Ще бъде рехабилитирана водопроводна мрежа с дължина 77.3 км. Общата стойност на проекта е 115 487 850 лева с ДДС.

Канализация

          Канализационната мрежа на Община Добрич се състои от смесена и разделна канализационна система. В жилищните райони Балик и Добротица канализацията е разделна. Централна градска част /ЦГЧ/ и останалите райони се обслужват от смесена канализационна система. Изградени са единадесет колектора и второстепенна канализационна мрежа с обща дължина 210 км. Канализацията е изградена от бетонови тръби с диаметър от Ф200 до Ф 2000 мм. и яйцевидни сечения с диаметър от Ф 60/90 см.  до Ф 90/135 см. Канализационната мрежа е проектирана и изпълнена през 60 години с малки оразмерителни параметри. При дъжд канализацията се препълва, работи под налягане , наводнява жилищни сгради, улици, парцели и др. Недостатъчната проводимост на главния колектор също създава предпоставки за преливане през преливниците и при сухо време, а от там и до екологични проблеми.В град Добрич има три помпени станции за отпадни води, които припомпват отпадъчните води от някой квартали към събирателните колектори - ПС“Югоизток“, ПС“Иглика“ и ПС“Свежест“. Жилищният квартал „Рилци“ е без канализация.По Интегрираният  проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013“ ще се рехабилитират канализационни колектори с дължина 4. 6 км,  както и канализационна мрежа с дължина 0.3 км. Ще бъдат реконструирани и трите канални помпени станции.

Пречистване               

              Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е въведена в експлоатация през 1986 година.Станцията се намира на 7 км. северозападно от град  Добрич, в село Врачанци, върху площ 9.96 ха. Проектните параметри на ПСОВ са за население 120 000 жители и количество отпадъчни води - 73 350 куб.м./ден. Довеждащият канал е от стоманобетон с диаметър Ф 2000 мм. и дължина 7.5 км. Има механично и биологично стъпало. Станцията не е проектирана за отстраняване на биогенни елементи, азот и фосфор. Съоръженията и техническото оборудване на ПСОВ са в много лошо състояние. Електромеханичното оборудване е напълно износено. Съществуващите съоръжения за третиране на утайките са извън експлоатация. Много от съществуващите конструкции не могат да се използват.               Пречистените отпадни води се заустват  в  Суха река, приемник трета категория,  чрез открит бетонов канал. При заустването е инсталиран ултразвуков измервател/дебитомер/.               

                    За глобално решаване на проблемите по пречистване на отпадните води и привеждането им в съответствие със завишените изисквания на ЕС по опазване на околната среда, е необходима поетапна рехабилитация и оптимизиране на ПСОВ , както и управление и контрол на пречиствателните процеси. Община град Добрич е провела процедура за проектиране и строителство  за „Реконструкция и разширение на Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ град Добрич“. 

 

 

 

 

 

 

Последна актуализация : 14.12.2012г.

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.86° C ниска облачност
Нагоре