Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

"Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка"

Строително - монтажни работи по полагане на хоризонтална маркировка предвижда полагане на пътна маркировка по уличната мрежа на град Добрич, състояща се от линии, стрелки, символи и надписи нанесени с маркировъчна боя върху уличното платно.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Полагане на пътна маркировка по уличната мрежа на град Добрич.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

66666.67 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

(Минимални изисквания)

1. Пътната маркировка да отговаря на стандартите и изискванията на Наредба№2/17.01.2001 год за сигнализация на пътищата с пътна маркировка на МРРБ;

 

2. Участикът да е изпълнил с отлична организация на работата и високо качество, отговарящо на всички съвременни технически норми и стандарти поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години;

 

3. Участникът да има на разположение минимален състав от специалисти за изпълнение на поръчката, включващ:

-технически ръководител - 1 брой

-маркировчици - 3 броя.

 

4. Участникът да разполага с минимално техническо оборудване:

- маркировъчна машина

- компресор с пистолет за нанасяне на боята

- шаблони за стрелки, символи и надписи

 

5. Участикът да има на разположение собствена или наета материално-техническа база на територията на град Добрич, престой и гариране на техническото оборудване, и складиране на материалите необходими за изпълнение на поръчката.

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

цена на маркировка М1 - 20 %

цена на маркировка М3- 20 %

цена на маркировка от М6 до М18 - 60%

 

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 04.05.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Пликът с офертата се представя в "Центъра за услуги и информация", в гише "Деловодство" в Община град Добрич, ул."България" 12.

 

Приложение към поканата:

1. Оферта - образец;

2. Методика за оценка на офертите

3. Приложение 1- Единични цени на видовете СМР

4. Приложение 2 - Стойностни показатели за формиране на единичните цени

 

Лица за контакти:

Никола Сърбов

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.52° C разкъсана облачност
Нагоре