Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 18.11.2021 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ 

Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени:

Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление.

ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004  
706 728.84 лв. 
„Проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич“ Проектиране и изграждане на  физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“

МОН 

Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища 

1 082 335,80 лв. 
"Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр.  Добрич "

Предвижда се  извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021, Процедура  BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

1 811 823.41 лв. 
Битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич -  етап II

Предвидената за реконструкция част от канализационната мрежа за битови води по проект за ЕТАП II е с обща дължина L=4466,33m’ канализационни клонове.

ПУДООС

 

2 993 190,21 лв.

 

Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно

изкуствено осветление на Община град Добрич

Проектът предвижда, в партньорство с International Development Norway Association, реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление на част от системата за улично осветление на град Добрич, включваща четири главни пътни артерии: 1. бул. „25 Септември“; 2. бул. „Добруджа“; 3. бул. „Русия“ ; 4. ул. „Батовска“ - определени като „Градски артерии“, съгласно извършената категоризация на уличната мрежа на град Добрич.

Оперативна програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Приоритетни оси: Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините

Наименование на процедурата: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура

- системи за външно изкуствено осветление на общините

Код на процедура BGENERGY-2.001

583 322,00 лв.

(298 247,80 Евро)

 

Проектът е преминал техническа оценка и очаква финансиране от Програмния оператор

Опазване на околната среда чрез разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт Норуей (IDN) Проектът обединява усилията на 3 български общини (град Добрич, Генерал Тошево и Шабла) и двустранен партньор на донора (International Development Norway) с цел подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез проектиране и въвеждане на нови схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци, които са адаптирани към моделите на потребление, тенденциите за генериране на отпадъци и новите технологии /решения за оползотворяване/ рециклиране.

Оперативна програма: Опазване на околната среда и климатични промени

Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите

Приоритетна ос: Кръгова икономика и управление на ресурсите

Наименование на процедурата: Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“

Код на процедурата: BGENVIRONMENT-3.002

528 125,96 лв.

 

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
2.89° C предимно облачно
Нагоре