Текущи проекти

Последна актуализация 02.03.2021 г.

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ № на договор

Обща стойност в лева

Период на реализиране

„Зелена Дружба“ Почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра и облагородяване  и изграждане на детски площадки.  Министерство на околната среда и водите  и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда Национална кампания „Чиста околна среда - 2020 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам” 

9 979,07 лв.

2021 г. 
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 110 927,55 лв. 2021-.2023 г. 
Изграждане на нова сграда за детска градина № 10 „Слънчице“  гр. Добрич“ Изграждане на нова, едноетажна сграда с капацитет 50 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 
  682 800 лв.  2020-2022 г. 
„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова, двуетажна сграда с капацитет 100 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 
1 979 800  лв. 2020-2022 г. 

Закупуване на технически средства, за осъществяване на непрекъснат образователен процес за учениците от I до XII клас, настанени в социални услуги от резидентен тип

Осигуряване на  възможност за осъществяването на непрекъснат, пълноценен и интересен образователен процес за учениците от I до XII клас, настанени в социални услуги от резидентен тип.  Създаване на равни услови на децата и младежите с и без увреждания, лишени от родителски грижи за активно участие в училищните занимания. 

Фонд „Социална закрила”

Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите от I до XII клас, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен ти
25 800 лв.  09.2020 г. - 11.2020 г. 
Проект " Целево подпомагане с топъл обяд в Община град  Добрич " Подпомогане на 150 лица с ниски доходи, под линията на бедност, от уязвими групи, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност и лица, които поради възраст,  трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват.  Целева програма " Топъл обяд  у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г." на Агенция за социално подпомагане 9 570,00 лв.  09.2020г. - 10.2020 г. 
Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“

Наблюдавано жилище“  с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи  все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост.  

БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г. 
Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора“ Изработка, доставка и монтаж на нова съвременна вентилационна система за кухненски блок към ДСП и ДСХ с цел подобряване качеството на условията на труд и предлаганите социални услуги Фонд „Социална закрила“ 49 440,76 лв. 07. 2020 г. - 11.2020 г. 
„Младежки център Добрич – Вашето днес Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв.  2020-2023

 

„Реконструкция на сграда за приют  за бездомни лица и семейства.“ 

Проекта има за цел да създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон на бездомни хора, за да се задоволят основни потребностите на нуждаещите се уязвими групи от населението от подслон, храна и условия за поддържане на хигиена

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”  Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.011-0008-C01

575 526 лв.  2020-2022 

"Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич"

Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика,  Система за управление на обществения  транспорт, цялостна  реконструкция на  бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на  градския транспорт.

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 

8 183 546 лв. 

2020-2022
"WiFi4EU–насърчаване на интернет свързаността в местните общности в Добрич“   Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа.

Европейска комисия чрез Изпълнителна агенция за иновации и мрежи, в рамките на  механизъм за свързване на Европа Споразумение  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/029996-040916

30 000  лв. 2019 - 2021
Проект “Подкрепа в дома“  Предотвратявяне разпространението на COVID 19, чрез  подкрепа на  възрастни лица и хора с увреждания, самотни родители с деца до 12г., които са в невъзможност да оставят децата си сами, както и лица, поставени под карантина от здравните власти. 

Договор  №BG05M9OP001-2.101-0093, процедура “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

Компонент 3“

BG05M9OP001-2.101финансиран по ОП РЧР.

456 330,00 лв.

  03.2020 г.  – 12.2020 г. 

 

"Подкрепа в дома"

Процедура  "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  - компонент 2"

Проектът предвижда да подобри качеството на живот и социално включване на 158 възрастни хора над 65 години  и лица с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

BG05M9OP001-2.040-0030

390 045 лв.  01.07.2019  - 31.12.2020 

"Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

BG16RFOP001-1.011-0006

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоустрояване и озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, в ж-к Балик-Йовково и Централна градска част

Региони в растеж,

BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 529 990 лв.

2018-2020

Функциониране на Областен информационен център-Добрич

BG05SFOP001-4.004-0017-C01

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

 Оперативна програма „Добро управление“,

BG05SFOP001-4.004 - „Осигуряване функционирането на национална мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“

 369 936 лв.

2019-2021

"Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич"

Ремонт на ул. "Никола Петков" и  част от бул. "Добруджа"

ROBG 439

8 087 085 лв.

2018 - 2021

„Обучения и заетост“  Предоставяне на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за назначаване на две  лица с трайни увреждания по трудов договор

 ОПРЧР

  BG05М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, чрез Агенция по заетостта, договор № ОЗ-ХУ-03-13-1689≠5  и договор № ОЗ-ХУ-03-13-783≠5

29 282 лв. 11. 2018 11.2020

"Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I"

BG16RFOP001-1.011-0005

Ремонт и обновяване на четири общински учебни заведения в Добрич - ОУ "Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение

ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 193 021 лв. 

2017 - 2020

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“

Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци

ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01

86 227 183  лв.

2016 -2024

Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“

Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения

ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161 

лв. 

2016 - 2023

"За равен шанс на децата"

 

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 183 863,04 лв.   2016 - 2020

”Приеми ме 2015”

Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца  от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

 ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п

2015-2021 

 

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.16° C разкъсана облачност
Нагоре