Текущи проекти

Последна актуализация 24.03.2023 г.

Проект  Кратко описание Управляващ орган/ № на договор Обща стойност в лева Период на изпълнение

„Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“

 

Изпълнението на дейностите по проекта ще подпомага  Община град Добрич в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, в частта за  насочването от общините за ползване на социални услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ.

 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ Процедура за директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” 269 574 лв. 2023-2025г.
„Грижа в дома в Община град Добрич“ Предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи, психологическа и рехабилитационна подкрепа, доставка на храна и хранителни продукти, заплащане на битови сметки със средства на потребителя, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация за профилактика на здравето и значими заболявания, на 321 лица, възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждане в домашна среда. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 1 715 250,66 лв.       2023 г. 

"Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка" 

Изграждане на спортна площадка с комбинирана  спортна настилка за волейбол и лека атлетика  в двора на  СУ "Св. Климент Охридски"  

 

"Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища" -2022 г. 

МОН 

 

205 462,33 лв.,  от които  86 700,00 лв. БФП и  118 762,33 лв.  съфинансиране от СУ " Св. Кл. Охридски" 

    2022 г. 

    -2023 г.

„Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“     

Разработване и прилагане на мерки, водещи до директно намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към климатичните промени.  Доставка и монтаж на „Фотоволтаични централи“, за производство на електричество за собствено потребление. 

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 г. 

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Процедура № BGENVIRONMENT-4.004  

706 728.84 лв.

    2022 г. 

    -2024 г. 

"Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община гр.  Добрич "

Извършване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище „Г.С.Раковски“ и ЦПЛР- ученическо общежитие гр. Добрич, с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията им в сграда с близко до нулево потребление.

Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021

Процедура  BGENERGY-2.002 „Енергийна ефективност в сгради“, програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ 

1 811 823,41 лв. 

   2022 г. 

  -2023 г. 

Областен информационен център-Добрич 2022-2023 г. 

Проектът ще осигури ефективното функциониране на Областен информационен център - Добрич за периода 2022-2023 г. 

ЕСФ/ОПДУ 2014-2020/Процедура BG05SFOP001-4.007 - Осигуряване функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 2022-2023

250 000 лв.

  2022 г. 

 -2023 г. 

Обновяване на културна инфраструктура - зала "Добрич" Oбновяване на зала "Добрич" - за да се насърчи участието в културния живот на гражданите,  като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове на обществото, които са в уязвимо и неравностойно положение.

МРРБ/Процедура:
BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

 Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие

Договор “BG16RFOP001-1.011-0009-С01 "

2 334 130,22  лв.    06.2021г.     06.2023 г. 
Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility – EUCF) Проектът се изпълнява в рамките на програма „Хоризонт 2020“ и има за цел индивидуално, бързо и опростено финансово подпомагане в размер до 60 000 евро за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз

Програма „Хоризонт 2020“

Проектът European City Facility се управлява от консорциум от 5 партньора: Energy cities (водещ партньор), Adelphi, Climate Alliance, Enviros, FEDARENE.

117 000 лв.

2021 г. - 2023 г. 
Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 110 927,55 лв.

2021 г. 

-2023 г. 

„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова, двуетажна сграда с капацитет 100 места.

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

1 979 800  лв.

2020 г.

-2024 г. 

Проект “Наблюдавано жилище за младежи град Добрич“ Наблюдавано жилище“  с капацитет 6 места за младежи от 18-21г. без увреждания, ползвали резидентна услуга или приемна грижа, нямащи  все още възможност за пълна самостоятелност, поради липса на доходи и заетост.   БФП BG05M9OP001-2.2019 “ Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – Етап 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – Компонент 1, ОП РЧР 172 743,20 лв. 03.2020 г.- 12.2023 г. 
„Младежки център Добрич – Вашето днес"  Разширяване на териториалния обхват на Младежки център Добрич и повишаване   разнообразието на дейностите, броя на младежите и участници от други възрастови групи в дейности на младежкия център, за да се отговори на нуждите и стремежите на младите хора и представителите на общността, включително тези от уязвимите групи. Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ограничена покана „Младежките центрове: Мощен фактор за местно развитие“     Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 1 895 106 лв. 

2020 г.

-2023 г.

"Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич" Проектът предвижда,  в рамките на 30 месеца, изграждане на Интелигентна система за управление на трафика,  Система за управление на обществения  транспорт, цялостна  реконструкция на  бул. "Добричка епопея", рехабилитация на 30 спирки и закупуване на електробуси за 3 линии на  градския транспорт. Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 8 183 546 лв. 

2020 г. -

2023 г. 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци.  ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01 109 725 200, 18 лв.  2016 г.  - 2024 г. 
Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“ Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161,40 

лв. 

2016 г. - 2023 г. 

"За равен шанс на децата"

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие. 

Министерство на труда и социалната политика

BG05M9OP001-2.004-0028-С01

1 613 129, 63 лв.  

2016 г. –

2023 г. 

”Приеми ме 2015” Целта на проекта е подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца  от специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители.

ОПРЧР

BG05M9OP001-2.003-0001-C01

н/п

2015 г. - 

2022 г. 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре