5. Одобряване на инвестиционен проект

Необходими документи:

- Заявления по образец;

1. Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

2. Заявление за издаване на разрешение за строеж (РС);

3. Унифицирано заявление за услуга 2054 "Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж"

- Документ за собственост (отстъпено право на строеж), а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общо събрание за приемане на проекта;

- Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3; чл.41, ал.2; чл.50; 51; 59; 133,ал.6 и чл.134,ал.6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Три копия от инвестиционния проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4 на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

- архитектурна;

- конструктивна (конструктивно заключение);

- геоложки доклад;

- трасировъчен план и вертикална планировка;

- инсталационни проекти за В и К, Ел., ОВК, в това число и на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (записки по части В и К, Ел., ОВК, при идейни проекти);

- план за безопасност и здраве (ПБЗ);

- технологична;

- пожарна безопасност;

- енергийна ефективност;

- озеленяване и дендрология.

4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (в случаите, когато се изисква);

5. Оценка за съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ - за обекти от първа и втора категория задължително комплексен доклад, а за обекти от по-ниска категория – по желание на възложителя;

6. Предварителна оценка на идейния инвестиционен проект за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, съгласно чл. 142, ал. 2 от ЗУТ;

7. Оценка за съответствието на част “Конструктивна”, извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част “Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;

8. Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;

9. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

10. Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по:

а) чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост:

- нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи  на обекта – при обект на първия или на полуподземния етаж

- решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта – при обект по ал. 3 на друг надземен етаж и при преустройство с промяна на предназначението на жилище при условията на ал. 4   

б) чл. 39, ал. 2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда  в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване -  освен съгласията по чл. 38  и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти

в) чл. 183, ал. 1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот– договор в нотариална форма с останалите собственици ;

г) чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване  на сграда –етажна собственост –договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма  и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;

11. Писмено нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседния поземлен имот при обекти на допълващото застрояване, които се разрешават при условията на чл. 41, ал. 2 от ЗУТ на граница между два имота, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗУТ

- Квитанция за платена такса.

Срок за извършване на услугата: 1 (един) месец от датата на подаване на заявлението.

Цена на услугата, както следва:

1. С предварителна оценка /издавана от ОЕСУТ по чл. 143, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)/, за съответствие с предвижданията на Подробен устройствен план (ПУП), с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията на строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

От първа до трета категория - 1000.00 лв/обект

Четвърта категория

а/ частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях; - 15.00, но не повече от 1500 лв./м.л.

б/ жилищни сгради със средно застрояване Н до 15.00 метра и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 250.00 лв./обект

в/ смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях 300.00 лв./обект

г/ сгради и съоръжения за обществено обслужване - за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене, хотели и услуги, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др. с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители 500.00 лв./обект

д/ производствени сгради с капацитет от 50 до 100 места и съоръженията към тях 200.00 лв./обект

е/ паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар 100.00 лв./обект

ж/ реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

150.00 лв./обект

з/ вътрешни преустройства на сградите от І до ІII категория, с които не се засяга конструкцията им 200.00 лв./обект

Пета категория

а/ смесени сгради, ниско застрояване с Н до 10 метра 150.00 лв./обект

б/ сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители 200.00 лв./обект

в/ производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях 150.00 лв./обект

г/ строежи на допълващото застрояване, извън тези по служебно съгласуване и от VІ категория 100.00 лв./обект

д/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория 150.00 лв./обект

1.С оценка, извършена като комплексен доклад от консултант за съответствие с предвижданията на подробен устройствен план (ПУП), с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта за обекти:

За обекти І категория 200.00 лв./обект

За обекти ІІ категория 150.00 лв./обект

За обекти ІІІ категория 100.00 лв./обект

За обекти ІV категория 80.00 лв./обект

За обекти V категория:

с РЗП до 50 кв.м. 30.00 лв./обект

с РЗП  над 50 кв.м. 60.00 лв./обект

2. Одобряване на инвестиционни проекти за доброволна делба на сграда по чл. 202 от Закон за устройство на територията (ЗУТ):

до 100 кв.м. 30.00 лв./обект

от 100 до 500 кв.м. 50.00 лв./обект

от 500 до 1000 кв.м. 120.00 лв./обект

над 1000 кв.м. 200.00 лв./обект

3. Одобряване на инвестиционни проекти по чл. 154, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) 50% от таксата за съответната категория.

4. За повторно и всяко следващо разглеждане за одобряване на инвестиционен проект - 20.00 лв. на проект

 

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

BG 06 SOMB 9130 84 10000644 Код за вид плащане: 44 80 01

"Общинска банка" АД, клон Добрич ул.“Независимост“ №14 BIC: SOMBBGSF

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.81° C облачно
Нагоре