1. Подаване на уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост

Необходими документи:

1. Уведомление-декларация при извършване на строителни или ремонтни работи, свързани с разкопаване на терени общинска собственост - улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади, зелени площи и други, на основание чл.46, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

2. Заявление за възстановяване на внесен депозит;

3. Заявление за извършване на административно-технически услуги за прокарване на мрежи и съоръжения през имоти общинска собственост;

- Екземпляр от инвестиционния проект, съгласуван с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина над 100 л.м.;

- Скица, издадена от Община гр.Добрич, съгласувана с експлоатационните дружества – за прокопавания с дължина под 100 л.м.;

- Документ за внесен депозит за качество на възстановителните работи. – 45 лв./м.кв. с банково бордеро/ квитанция 

- Времеви график за поетапно изпълнение на прокопаването – за трасета с дължина над 100 л.м. 

Срок за изпълнение: 7 (седем) дни

 

На основание чл.47, ал.1 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда е необходимо внасяне на депозит за качество на възстановителните работи на нарушените улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, площади и други. 

Депозитът се определя на база цена за квадратен метър нарушена площ в размер на 45 лв./м.кв. Стойността се определя по осреднени статистически цени и подлежи на актуализация при промяната им с над 10 %.

Депозитът се възстановява в срок от 10 работни дни след подаване на Заявление по образец, както следва :

1. при констатирано от комисия завършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисия качествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

Депозитът се задържа от Община град Добрич, както следва:

1. при констатирано от комисия незавършване на възстановителните дейности в срок - 40 % от внесената сума;

2. при констатирано от комисия некачествено изпълнение на възстановителните дейности след изтичане на 12 месеца от срока, посочен в разрешението за прокопаване по чл. 46, ал. 1 – 60 % от внесената сума.

 

Банкова сметка за внасяне на депозита за прокопаване:

IBAN:  BG 71 SOMB 9130 33 10000501

Общинска банка АД, клон Добрич

Ул. Независимост 14

BIC: SOMBBGSF

Таксата за издаване на разрешението и сумата за депозит могат да бъдат внесени и на работно място „Каса” в Центъра за услуги и информация.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.1° C облачно
Нагоре