Наводнения

 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ НАВОДНЕНИЕ

 

Наводнението е временно заливане с вода на значителна територия в резултат на действията на природни сили или разрушени хидротехнически съоръжения- язовирни стени, диги и други. За разлика от други природни бедствия наводненията до голяма степен могат да се прогнозират.Това дава възможност в  много случаи предварително да се определят времето, характерът и очакваните размери на наводнението и да се вземат защитни мерки.

            Наводненията на територията на страната се пораждат преди всичко от силно нарастване на речния отток, вследствие на обилни и проливни дъждове и интензивно снеготопене. Наводненията в някои случаи са резултат и от на не синхронизирано изпускане на води от язовири от няколко поречия, събиращи се в главна река, или аварии в резултат на техногенната дейност на човека, разрушаване на язовирни стени и др.

            В зависимост от тяхната интензивност, повторяемост и въздействия, наводненията се категоризират на:

            - малки наводнения- характеризират се с ниска интензивност и висока повторяемост-  веднъж на 10-20 години.Това са наводнения с ниска степен на риска.Такива наводнения не причиняват щети.

            - опасни наводнения – характеризират се със средна интензивност  и вероятност на поява веднъж на 20-40 години. Причиняват материални щети и представляват опасност за хората и животните.

            - силно опасни наводнения- характеризират се с голяма интензивност и вероятност на поява – веднъж на 40-80 години.Те причиняват повреди на мостове, брегоукрепителни стени по корекциите на реки, прилежащи земи, сгради и строителни конструкции.

            - опустошителни наводнения- характеризират се с голяма интензивност и вероятност на поява- веднъж на 80-150 години.Причиняват огромни материални щети и гибел на хора и животни.

            - катастрофални наводнения - характеризират се с много висока интензивност и вероятност на поява – веднъж на 150-200 години. Предизвикват катастрофални материални щети и гибел на хора и животни. При такива наводнения унищожават или силно повреждат хидротехнически и строителни съоръжения и обекти.

            Наводнение в Община град Добрич е възможно да стане при проливни дъждове или при интензивно снеготопене. На територията на общината няма изградени язовири, но само  на 4 км. източно от общината се намират 2 бр. микроязовири, които при преливане или скъсване на стена потенциално застрашават град Добрич.

            Застрашени са кварталите, които са по поречието на р. “Добричка” и ниските места в общината, вилната зона в местността “Гаази Баба” и  “Алмалии”, кв. “Иглика”, района на “Бряст –Д “АД, ТПК “Свежест” и  ДКЦ-2- Добрич” ЕООД, района на автогара Добрич и други ниски места в града.

            При наводнение населението, животните и материалните ценности от застрашеното населено място се евакуират в безопасни райони. Преди да напуснат домовете си, гражданите изключват електричеството, затварят водопроводните кранове, заключват вратите, вземат  със себе си необходимите дрехи, храна, вода, документи, медикаменти, пускат домашните животни и заедно с членовете на семейството напускат жилището и се евакуират.

            При невъзможност да се евакуират, хората отварят вратите на помещенията, където са затворени животни и птици за да могат да излязат, а те самите заемат високите етажи или покривите на сградите, дърветата или други високи места.

            Когато при наводнение се залива само част от населеното място, гражданите, животните и материалните ценности, намиращи се в застрашената зона се извеждат /извозват / и настаняват на по-високите, не застрашени от заливане райони в жилищни или обществени сгради.

            При наводнение в никакъв случай не трябва да се използват места под мостове, подлези, водостоци и други пътни съоръжение за подслоняване.

            Ако сте на път, препоръчително е водачът на МПС да спре и изчака преминаването на високите води. Незначителното понижение на нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.

            Ако все пак се окажем в непозната местност или в заливна зона, правилото на безопасност е да заемете най-близките възвишения. Дори повърхностните води притежават по-голяма сила, отколкото могат да си представят повечето хора. Най – опасно е да се опитвате да ходите, да плувате или да шофирате в такива бързи води.

            След оттичане на водата е възможно отделни улици или райони да останат залети. През такива участъци не бива да се преминава. Ако все пак това е наложително, то преминаването не бива да става поединично, защото е възможно пропадане в отпушени шахти и канали, които не се забелязват от мътната вода. Преминаващите да не се движат в пакет, а на разстояние един от друг, за да може при евентуално пропадане на единия, придружаващият го да му окаже помощ или потърси съдействие.

            Освен нанесените материални щети е възможно в някои от наводнените райони вследствие на замърсяване на водата, на хранителните продукти и на труповете на умрели животни, да възникнат различни заразни заболявания, като холера, тиф и др. Затова е необходимо стриктно да се следи епидемиологичното състояние в тези райони от медицинскитe органи, своевременно да се информира застрашеното от епидемии население за вземане на превантивни мерки.

 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗВЪНЕТЕ НА:

Община град Добрич, Дежурен по Общински съвет  за сигурност:

Телефон 058/602 724;  телефон/факс 058/605 624

Единен Европейски телефон за спешни повиквания:

Телефон 112

Областна администрация Добрич, Оперативен  дежурен по Областен съвет за сигурност:

Телефон  058/601 517

Регионална дирекция  „Пожарна безопасност и защита на населението” Добрич – МВР, Оперативен дежурен в Оперативен център:

Телефон 058/ 622112

Телефон 058/ 658/100

Актуално

Община Добрич: Започва авариен ремонт на улица „Батовска“

23.06.2021

Община Добрич информира гражданите, че от утре 24 юни поради авариен ремонт на улица „Батовска“ ще бъде затворено за движение уличното платно от бул. „25 септември“ до улица „Никола Петков“ до...

Община Добрич: Започва авариен ремонт на улица „Батовска“
ВИЖ ДОБРИЧ
26.07° C разкъсана облачност
Нагоре