Заповед 539/10.06.13 за местата за търговия с дини, пъпеши, зеле и тикви

З А П О В Е Д
№ 539
гр. Добрич, 10.06.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6 от Правилника за дейността на Общинското предприятие „Общински пазари", Годишен график за провеждане на празнични базари, мероприятия и продажба на сезонни стоки на открито за 2013 година и чл.14, ал.1 от Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич

В Ъ З Л А Г А М

1. На директора на Общинско предприятие „Общински пазари" да организира за предоставянето на места върху терени общинска собственост за търговията на открито със сезонни стоки на територията на град Добрич: за периода от 01.07.2013 г. до 10.10.2013 г. - дини и пъпеши и за периода от 14.10.2013 г. до 22.11.2013г. - зеле и тикви, по списъци и схеми на разполагане, утвърдени от главния архитект на града, като:
• местата за търговия с дини и пъпеши се предоставят от 17 юни 2013 г., а за зеле и тикви от 01.10.2013 г. по реда на регистриране на заявлението в деловодния дневник на общинското предприятие година съгласно правилата, определени в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич;
• разрешенията се издават в административната сграда на предприятието на Централен кооперативен пазар. Таксата за ползване на мястото в размер, определен в чл. 22, т. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич се заплаща при получаване на разрешителното.
• събраните приходи от тази такса да се внесат в общинския бюджет по банкова сметка: IBAN BG06SOMB91308410000644, код за вид плащане 448008 до 10 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
• на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар се изложи информация за размера на таксите, необходимите документи и срокове, както и списъците на местата, определени за търговия с дини и пъпеши и зеле и тикви на територията на града.
• последващ контрол за спазване на нормативните изисквания, както и на изискванията, установени с разрешението се упражнява от оправомощени длъжностни лица от ОП „Общински пазари".

2. На директора на Общинско предприятие „Общински пазари" да издава и подписва разрешенията за ползване на терен общинска собственост за търговия със сезонни стоки.

3. След приключване на дейностите, в срок до 15.12.2012 г. директора на ОП „Общински пазари" да изготви и представи кратък доклад за провеждането им, постигнатите резултати и съпътстващи организацията проблеми и трудности.

Настоящата заповед да се публикува на електронния сайт на общината и на информационното табло на входа на административната сграда на Централен кооперативен пазар в тридневен срок от подписването й.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-н Г. Кирилов - директор ОП „Общински пазари" и гл. арх. Б. Станчева.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Н. Петкова - зам.- кмет ИРЕФ.
Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

(п)
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
Кмет на Община град Добрич

Актуално

Община Добрич: Започва авариен ремонт на улица „Батовска“

23.06.2021

Община Добрич информира гражданите, че от утре 24 юни поради авариен ремонт на улица „Батовска“ ще бъде затворено за движение уличното платно от бул. „25 септември“ до улица „Никола Петков“ до...

Община Добрич: Започва авариен ремонт на улица „Батовска“
ВИЖ ДОБРИЧ
° C
Нагоре