Община Добрич предвижда мащабен ремонт на Общински младежки център „Захари Стоянов“

Община Добрич предвижда мащабен ремонт на Общински младежки център „Захари Стоянов“, снимка 1

Община Добрич подписа вчера в Министерството на образованието и науката договор за изпълнението на проект „Младежки център Добрич – Вашето утре“, финансиран от Програмата „Деца и младежи в риск“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 2 482 812 лв. Партньори по проекта са  Читалище "Романо дром - 2002", СОУ "Любен Каравелов"и СОУ "Димитър Талев". Партньор от страната донор е Асоциацията на норвежките местни и регионални администрации. Продължителността на проекта е 28 месеца. Неговата основна цел е да бъдат привлечени и интегрирани в общността младежи на възраст между 15 и 29 години, младежи от семейства с нисък доход, с девиантно поведение, настанени в социални институции, младежи в риск от етническите малцинства, младежи в риск, живеещи в малки и отдалечени населени места, посредством включването им в дейностите на Младежки център Добрич. По проекта се предвиждат мащабни ремонтни дейности сред които: полагане на топлоизолации по стени, покриви и подове, подмяна на амортизирана дограма с нова ПВЦ; подмяна на амортизирана водопроводна и канализационна мрежи вътре в сградата, подобряване отводняването на покривните пространства и ремонт на санитарните възли; подмяна на съществуващите електрически инсталации, електрически табла и подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; обособяване на "кампус" с  35 легла и ремонтиране на зали с цел създаване на условия за извършване на дейностите в Младежкият център; обновяване на Концертна зала с модерен интериор, оборудвана със съвременни технологии в озвучаването и сценичното осветление за провеждане на концерти, конференции и семинари, както и безопасна сценична механизация и др. В рамките на дейностите ще бъдат наети ромски медиатори, младежки работници и психолози, които ще работят с младежите от рискови групи. Ще се организират мотивационни, образователни и културни мероприятия в Младежки Център Добрич, в партньорство с НПО, Община град Добрич и местната общност. Ще бъде извършен и младежки обмен в Норвегия.  Целта на обмена е да се обмени опит и добри практики в сферата на младежките политики, зачитането на демократичните права на децата и младежите в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността.

 

Община Добрич

Нагоре