Община Добрич реализира проект "Подкрепи ме"

Община Добрич реализира проект "Подкрепи ме", снимка 1

Община град Добрич от м. септември 2016 г. предоставя социални услуги  по проект „Подкрепи ме” в изпълнение на Договор BG05M90OP001-2.002-0252, по Процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 на обща стойност 500 000 лв.

От старта на проекта до настоящия момент са обхванати общо 125 лица с трайна  невъзможност за самообслужване, ползващи  подкрепа, предоставяна от 64 асистента.

Договорът  за реализиране на проект „Подкрепи ме” е с първоначален срок до 21.03.2018г. като към настоящия момент Община град Добрич сключи Допълнително споразумение за удължаване срока за предоставяне на интегрираните социални услуги в домашна среда до 31.05.2018г.

Началото на месец февруари Управляващият орган на програмата извърши проверка на място на дейностите по проекта с дадена висока атестация за реализирането им.

След края на проект „Подкрепи ме” най-уязвимата група на обществото ще продължи да получава социално - здравно подкрепа чрез финансиране от държавния  и общинския бюджет за 2018 г. 

 

 

 

Нагоре