Решения на Общото събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците - Добрич"

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

 

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

 № 7

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 19.06.2018 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждане на постъпило писмо на Община Каварна, в което сигнализират за нарушения при функционирането на Претоварна станция за отпадъци в гр. Балчик, изградена в рамките на проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, финансиран по ОП „Околна среда 2007 г. – 2013 г.“.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 1:

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – регион Добрич“, не приема предложеният проект на решение - Председателят на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич” да сформира комисия от трите общини Каварна, Балчик и Шабла, която да осъществява текущ контрол относно качеството на извършваните от Оператора на Претоварната станция за отпадъци дейности по сепарация на постъпилите отпадъци, да дава предписания за отстраняване на констатирани несъответствия, като при необходимост да сезира Сдружението и съответните контролни органи. След приключване на своята работа, комисията да уведоми Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ и да излезе със становище. 

Гласували: 4 „за“, 1 „против“, 4 „въздържали се“

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за закупуване на един брой контейнеровоз /4 куб. м/, във връзка с дейността по сметоизвозване на Община град Добрич.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 2:

     Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата необходима за закупуване на  един брой контейнеровоз /4 куб. м/, във връзка с дейността по сметоизвозване на Община град Добрич от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Работен проект за изграждане на втора клетка към обект „Регионално депо за    отпадъци Стожер“.

След разискванията беше прието следното

 

РЕШЕНИЕ 3:

      Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ прие предложеният проект на решение по точка 3 - Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата необходима за изготвяне на работен проект за изграждане на втора клетка, който да има връзка със съществуващата клетка, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО. Направени са първоначални проучвания и се установи необходимост от сумата до 70 хил. лв. без ДДС.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Разглеждане на постъпило писмо от община Добричка за вземане на решение  за ползване на натрупани отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, за закупуване на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка.

 

РЕШЕНИЕ № 4:

 

     Общото събрание на сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ прие предложеният проект на решение по точка 4 - Oбщо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на сумата необходима за закупуване на специализирани автомобили за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Добричка от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

 

Председател: (п)

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Нагоре