Изтичат срокове за заплащане на местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че :

 1. На 1 юли 2019 г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства  за 2019г.
 2.  На 1 юли 2019 г. изтича срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2019г.
 3. На 31 юли 2019 година изтича срокът, в който се заплаща трета вноска за патентен данък за 2019 година

  Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;
 • в касите на Easy Pay в цялата страна ;
 • в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;
 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

    IBAN сметка           -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

                банков код               -          SOMBBGSF

              “ Общинска банка ” АД – Добрич

 • по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

   

  код за вид плащане – патентен данък                                -  44 14 00

  код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти  -  44 21 00

  код за вид плащане - такса за битови отпадъци               -  44 24 00

  код за вид плащане – данък върху превозните средства -  44 23 00

   

  Невнесените в срок данъци и такси се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно – осигурителния процесуален кодекс.

   

  Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич, на адрес ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.  

   

   Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналния си ПИН код от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да го получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.       

Нагоре