Регионална среща с бизнеса във Варна

Регионална среща с бизнеса във Варна, снимка 1

В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 г.“, Министерство на икономиката организира регионални консултации за обмяна на мнения и идеи с представители на малкия и среден бизнес, работодателски организации, синдикати, неправителствени организации и всички заинтересовани страни.

За Североизточен район регионалната консултация ще се проведе в гр. Варна на 22 ноември 2019 г. в Фестивален и конгресен център, зала 4 "Пресцентър". Участието е безплатно, но за да запазите своето място е необходимо да попълните регистрационната форма: https://bit.ly/2WW8Kua

Новият дългосрочен стратегически документ ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка 2021 - 2027 г. и ще определи националните приоритети и мерки в подкрепа на малките и средни предприятия и за подобряване на бизнес средата. Приоритетни области за стратегическия документ са: предприемачество, достъп до финансиране, достъп до пазари, дигитализация и умения, околна среда, бизнес среда.  

Активното участие във формулирането и обсъждането на конкретните политики за подкрепа е важно за бъдещото развитие на МСП; за формирането на целите, приоритетите и мерките по бъдещата Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2021-2027 г.

 

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Нагоре