Община Добрич обявява прием на документи за проект "Подкрепа в дома"

Община Добрич обявява прием на документи за проект "Подкрепа в дома", снимка 1

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ПРОЕКТ BG05М90З001-2.040-0030

„ ПОДКРЕПА В ДОМА “

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“2014-2020

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.040-0030 „Подкрепа в дома“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” финансиран от Европейския социален фонд, чрез ОП РЧР 2014-2020 г., Община град Добрич обявява прием на документи за кандидат- потребители на услугата „Патронажна грижа”.

 

Целева група по проекта могат да бъдат:

1.  Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

2.  Лица над 18 г. с  увреждания и техните семейства;

 

Заявлениe-декларации ще се приемат през целия период на изпълнение на дейностите по проект „Подкрепа в дома“, считано от 11.11.2019 г. в Корпус 3 на Община град Добрич (бивш партиен дом), етаж 7, стая 703,  от 8.30 - 12.00 ч.

 

Необходими документи за кандидат-потребители на услугата:

  1. Заявление- декларация (по образец);
  2. Декларация за информирано съгласие (по образец)
  3. Документ за самоличност (за справка),
  4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);
  5. Медицински протокол на ЛКК (копие),
  6. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);
  7. Нотариално заверено пълномощно (при невъзможност на кандидат-потребителя да

    положи подпис самостоятелно);

 

Заявление-декларации за кандидат потребител на услугата „Патронажна грижа“, декларация за информирано съгласие и информация относно предлаганите здравно-социални услуги по проекта ще бъдат предоставени на интернет адреса на Община град Добрич  dobrich@dobrich.bg.

За допълнителна информация, въпроси и запитвания, кандидатите могат да се обръщат към на тел:

058/ 60-20-17   Златина Георгиева, ръководител проект;  

058/ 60-53-01   Красимира Кирова, координатор проект;

Приложения:

       1. Заявление-декларация

       2. Декларация за информирано съгласие

       3. Информация за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги

 

Нагоре