Напредък на Община Добрич при реализацията на Националната програма за енергийна ефектиновст на многофамилни жилищни сгради

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИИНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/

 

НАПРЕДЪК НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Към 10 Февруари  2020 г.

 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

Относно първите 10 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

Към настоящия момент за всички 10 сключени договори  с изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок.

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н./

 

Адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Балик“ Бл. №31

Въведен в експлоатация

2.

ЖК „Дружба“ Бл. №39

Въведен в експлоатация

3.

ЖК „Дружба“ Бл. №4

Въведен в експлоатация

4.

ЖК „Русия“  Бл. №55

Въведен в експлоатация

5.

ЖК „Балик“ Бл.  №62

Въведен в експлоатация

6.

ЖК „Дружба“ Бл.  №33

Въведен в експлоатация

7.

ЖК „Русия“ Бл. №49

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Русия“ Бл. №53

Въведен в експлоатация

9.

ЖК „Дружба“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

10.

 Ул. „Максим Горки“ №5

Въведен в експлоатация

 

Относно 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“

11.

Ул. „Абрит“ №8/10

Въведен в експлоатация

12.

ЖК „Добротица“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

13.

Ул. „Захари Стоянов“ №19

Въведен в експлоатация

 

 

 

 

Относно следващите 20 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

блок

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Дружба“ блок №38

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация 

2.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

Въведен в експлоатация

3.

 ЖК „Балик“ Бл. № 60

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

4.

ЖК „Балик“ Бл. № 44

Въведен в експлоатация

5.

Ул. „Емона блок“ № 5

Избран изпълнител, предстои сключване на договор, следва изготвяне на проект

6.

Бул. „Трети март“ №10

Обжалване в КЗК

7.

ЖК „Дружба“ блок №15

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Балик“ Бл. №24

Въведен в експлоатация

9.

Ул. „Кирил и Методий“ №3

Въведен в експлоатация

10.

ЖК „Строител“ №68

Въведен в експлоатация

11.

Ул. „Абрит“ №7

Въведен в експлоатация

12.

Ул. „Кубадин“ №1

Сключен договор, предстои изготвяне на проект

13.

ЖК „Дружба“ Бл. №5

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

14.

ЖК „Балик“ Бл. №7

Въведен в експлоатация

15.

Бул. „Добричка епопея“ № 12

Сключен договор; открита строителна площадка на 30.01.2020; изпълнява се СМР

16.

ЖК  „Дружба“ блок №14

Въведен в експлоатация

17.

ЖК „Дунав“ блок №20

Въведен в експлоатация

18.

 ЖК „Дружба“ блок №9

Избран изпълнител, предстои сключване на договор, следва изготвяне на проект

19.

Бул. „Трети март“ №12

Сключен договор; Изпълнява се СМР 

20.

ЖК „Балик“ блок №21

Въведен в експлоатация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относно последните 8 блока:

Обявено е Решение за класиране на участниците в  откритата процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол.

Преди сключване на всеки Договор с избран изпълнител следва да се получи потвърждение от МРРБ за наличие на финансов ресурс. В момента очакваме потвърждение за наличие на финансов ресурс, за да се сключат договорите и да започне работа по обследване на тези блокове.

блок

 

1.

Ул. „Панайот Хитов“ №16

Обявено е  Решение за класиране на участниците.

2.

Бул. „Добруджа“ №13

3.

ЖК „Дружба“ Бл. № 10

4.

ЖК „Дунав“ Бл. № 16

5.

Ул. „Добричка епопея“ № 6

6.

ЖК „Дружба“ Бл. № 8

7.

Ул. „Петко Д. Петков“ №2

8.

Ул. „Петър Сарийски“ №2

 

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между Община град Добрич и сдружението на собствениците.

Нагоре