Община град Добрич продължава предоставянето на социални услуги при оптимизиране на работния процес и спазване на всички противоепидемични мерки

Община град Добрич продължава предоставянето на социални услуги при оптимизиране на работния процес и спазване на всички противоепидемични мерки  , снимка 1

Община град Добрич информира, че продължава оказването на подкрепа на възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица с трайни увреждания и лица поставени под карантина, чрез предоставяне на социални услуги в домашна среда.

 

Предоставяните социални услуги са:

1. Домашен социален патронаж :

 • доставяне на топла храна по домовете срещу заплащане на такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, заплащане на битови сметки и закупуване на лекарства със средства на потребителя;
 • почистване на обитаваните от потребителите помещения.

  Подкрепа  към момента получават 360 лица.

   

  2. Механизъм „Лична помощ“:

  Продължава прием на направления издадени от Дирекция „Социално подпомагане“ за назначаване на асистент на:

 • хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане;
 • деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид или степен на трайно намалена работоспособност;
 • деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

  Приемът на направления се извършва на изнесено работно място „гише“, във фоайето на сградата на ул. Независимост, южен вход/откъм театъра/.

  Асистентска подкрепа към момента получават 160 лица, като за 140 подкрепата е от членове на техните семейства; 20 получават помощ от външни асистенти;

   

 1. Проект „Подкрепа в дома“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по ОП РЧР :
 • оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена;
 • закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи;
 • съдействие за снабдяване с предписани лекарства.

  Общият брой потребители на интегрираните здравно-социални услуги към момента са 125 лица.

                     Община Добрич осигурява на служителите, оказващи подкрепа в дома, лични предпазни средства.

            

  В условията на извънредно положение Общностен център за деца и семейства е преустановил посещения на потребители на място. Всички дейности, които могат да се реорганизират, ще бъдат осигурявани дистанционно. Ще бъдат предоставени безплатни обучителни ресурси, касаещи всяко дете:  

 • индивидуален план /домашна програма, която да се променя периодично според напредъка на детето;

 • предоставяне на материали по е-мейл и сайтове за терапия и подпомагане на детето в ежедневните дейности у дома;
 • виртуални сесии /видео връзка/ с детето и родителя.  

  Социалните услуги, предоставящи дневни и почасови услуги /Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневни центрове, Центрове за обществена подкрепа/, ще оптимизират работните процеси в режим на извънредна ситуация: 

 • опростен план със задачи по задължителния план на всеки потребител. Задачите се редуцират и предоставят на родителя по електронна поща/телефон;  

 • обратна връзка по същия начин за успеха/неуспеха на поставените задачи;
 • сесии по скайп/вайбър при нужда.

  Екипите на всички социални услуги са ангажирани да предлагат алтернативни подходи за грижа за потребителите в извънредна кризисна ситуация, доколкото тя е възможна.

  Здравните медиатори са снабдени с предпазни средства и образователни материали, за да работят на терен и разясняват опасностите и начина за предпазване от вирусната инфекция, да идентифицират нуждаещи се от подкрепа в домашна среда, да я оказват или подават информация в общината, при необходимост.

  Община Добрич изказва благодарност на всички служители, които отговорно продължават дейността си в трудната и динамична ситуация.

   

  ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ВИ МОЛИ:

   

  ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ !!!

   

   

  Ограничаването на разпространението на COVID – 19 e във Вашите ръце;

  Останете си вкъщи;

   

  За да предпазите себе си и околните, следвайте стриктно предписанията на местните здравни органи;

  Останете си вкъщи;

   

  Мийте ръцете си често и старателно със сапун и вода или дезинфектант на алкохолна основа;

  Останете си вкъщи;

   

  Избягвайте да докосвате лицето си;

  Останете си вкъщи;

   

  Спазвайте социална дистанция. Ограничете социалните контакти, а ако се налага да се срещнете с някого стойте на разстояние 2 м един от друг;

  Останете си вкъщи;

   

  Ако не се чувствате добре, ако имате повишена температура или затруднено дишане – потърсете медицинска помощ;

  Останете си вкъщи.

   

   

  Община град Добрич

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Нагоре