Заповед на кмета на Добрич за освобождаване от заплащане на дължимите наеми за общински обекти

З А П О В Е Д

№ 582

Град Добрич, 15.05. 2020г.

На основание: чл. 44, ал.2, във вр. с чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  Указ № 71 / 23.03.2020 г. на Президента на Република България  за публикуване Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл.6б от ЗМДВИП, Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., изменена със Заповед № РД-01-139/ 19.03.2020г., изменена със Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., изменена със Заповед РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г., Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., Заповед №РД-01-195/10.04.2020г., Заповед № РД-01-197/11.04.2020г. на Министъра на Здравеопазването,  Решение 6-12 от 31.03.2020г. на Общински  Съвет град Добрич, за създаване на Временна  комисия, и Решение №  8-9/28.04.2020г., т. I на Об.С.град Добрич, влязло в законова сила на 08.05.2020г. и чл.60, ал. 1 от АПК

 

НАРЕЖДАМ :

I. По мярка: „ Освобождават се изцяло от заплащане на дължимите  наеми, за целия срок на обявеното извънредно положение,  всички търговци – наематели на общински обекти на територията на Община град Добрич, чиято търговска дейност е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., чл.6б от ЗМДВИП, Заповедите на Министъра на Здравеопазването“

1. Определям срок за прием на документи:

- Начален срок: 15.05.2020 г.;

-  Краен срок:   30.06.2020 г.;

2. Утвърждавам формуляр – образец на Заявление за кандидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми за общински обекти и Декларация за деклариране на обстоятелства;

3. Определям ред и условия за кандидатстване както следва:

- Прием на документи от 15.05.2020 г. до 30.06.2020 г. включително

- По тази мярка може да кандидатства всяко заинтересовано лице: търговец-наемател на общински обект като депозира Заявление за кандидатстване за освобождаване изцяло от заплащане на дължими наеми на общински обекти и Декларация за деклариране на обстоятелства, утвърдени с т.2 от настоящата Заповед.      

- Заявлението се подава на 3-то работно място в „Информационен Център“ на Община град Добрич. В Заявлението се попълва следната информация: Данни  за заявителя (физическо или юридическо лице) наемател на общински обект, адрес на заявителя /седалище и адрес на управление/, ЕИК,  Договор за наем на общински обект.

- В декларацията се декларират следните обстоятелства: Данни  за заявителя (физическо или юридическо лице) наемател на общински обект, адрес на заявителя   /седалище и адрес на управление/, ЕИК,  Договор за наем на общински обект, адрес на общинския обект, видът търговска дейност която е преустановена в резултат на приетите нормативни ограничителни мерки по ЗМДВИП, начална и крайна дата на преустановена търговска дейност в общинския обект, Заповед на Министър на здравеопазването, по която е преустановил дейността си.

Деклараторът декларира верността на гореизброените  обстоятелства, въз основа на чл.313 от НК.

II. Въз основа на настоящата да се издаде последваща такава, за определяне комисия и нейната дейност.

III. Допускам предварително изпълнение, на основание чл.60, ал.1 от АПК, със следните мотивите: Предварителното изпълнение на настоящата Заповед е  наложително, във връзка с извънредното положение в РБ и с оглед защитата  на  обществени интереси на гражданите на град Добрич, и по-специално на  наемателите на общински обекти. Цели  се запазване на стабилно положение в  търговската сфера, посредством запазване на наемните отношения във техния вид и обем от предхождащия извънредното положение период. Допускането на предварително изпълнение ще създаде сериозно      облекчение на търговците, претърпели преки или косвени икономически загуби в следствие на въведеното извънредно положение

IV. Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Заявление

Декларация

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                          

Нагоре